Regulaminy

Najładniejsza kartka świąteczna

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku
uprzejmie zaprasza do udziału
w Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży
NAJŁADNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA

Regulamin Konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 4 – 15 lat.
 • Tematyka prac: Święta Bożego Narodzenia. Mile widziane kartki z motywem płockim.
 • Format prac: A-5 (bez koperty, jednostronny).
 • Technika dowolna (płaska, bez plasteliny, waty, stłuczonych bombek itp.).
 • Termin nadsyłania prac: 05.12.2020 r. ,Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock
 • Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia i zgody stanowiące załącznik do regulaminu.
 • Prace powinny być podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i telefon placówki, nazwisko nauczyciela – instruktora (jedna osoba), pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 • Nadesłane prace stanowią własność organizatora konkursu i nie będą zwracane.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 • Zgłoszenie prac dziecka do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na publikację informacji o wynikach konkursu (m. in. w Internecie, w prasie) – wraz z oznaczeniem imienia, nazwiska i wieku dziecka oraz nazwy szkoły/przedszkola/placówki, do której uczęszcza.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Karta Zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną stanowi integralną część regulaminu.

Nagrody specjalne:

 • Nagroda Prezydenta Miasta Płocka za najładniejszą kartkę z motywem Płockim
 • Nagroda Prezesa Komunikacji Miejskiej

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w dniu 17 grudnia 2020 r. (czwartek)

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia

logo-mdk-jubileusz

Klauzula informacyjna:

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Płocku, ul. Tumska 9a, tel. 24 364 77 10, email sekretariat@mdk-plock.pl, reprezentowany przez dyrektora.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjo.plock.pl, tel. 24 367 89 34.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu: wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym „Najładniejsza Kartka Świąteczna”, promocji Konkursu i działalności Młodzieżowego Domu Kultury oraz utrwalenia podejmowanych działań edukacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w zw. z art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) w zw. z art. 81 ustawy z dnia
  4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) – w zakresie rozpowszechniania wizerunku ucznia
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w dowolnym momencie. Udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku dziecka ma charakter nieodpłatny i dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Państwa dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą – w zależności od zakresu wykorzystania wizerunku dziecka – podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), wydawnictwom literackim i prasowym, dostawcom usług księgowych i prawnych i doradczych.
 3. Działanie fanpage’a organizatora konkursu jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie administratora portalu społecznościowego. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez administratora portalu społecznościowego. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z korzystaniem z oficjalnego fanpage’a organizatora konkursu nie jest archiwizowana poza zakresem i na zasadach przewidzianych przez administratora portalu społecznościowego. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych,
  ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw czy opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane 25 lat. W zakresie rozpowszechniania wizerunku dziecka dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Przy czym Państwa dane gromadzone przez administratora portalu społecznościowego, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji podlega retencji na zasadach określonych regulaminem odpowiedniego dostawcy. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania jego interesu.
 5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej na zasadach przewidzianych w regulaminach administratora portalu społecznościowego.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach aktywności portali społecznościowych. Serwisy te mogą przekazywać Państwa dane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Jednocześnie wypada podkreślić, iż Facebook posiada certyfikat EU – US Privacy Shield.
 7. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych; prawo do sprostowania danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu
  w sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 8. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Back to top button