Zasady RODO w MDK

KLAUZULA INFORMACYJNA MDK

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 1. Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, adres: ul. Tumska 9a, 09-400 Płock NIP: 7742507732 REGON: 000213351, tel. 24 364-77-10, e-mail: sekretariat@mdk-plock.pl (zw. dalej „ MDK”) reprezentowany przez dyrektora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących
na mocy RODO, e-mail: iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34.
Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb MDK i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Dane te nie są też przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 1. Skąd Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku ma Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka?

Dane osobowe uczestnika zajęć i jego rodziców/opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania wniosku o przyjęcie do MDK wraz załącznikami. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. W jakim celu Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku przetwarza moje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez placówkę w celu realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych oraz innych zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w zw. z art. 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. 2023 poz. 900 ze zm.), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. 2022 poz. 2230 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 2509 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustaw.

 1. Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Młodzieżowy Dom Kultury?
 • dane identyfikacyjne ucznia, takie jak: imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania,
 • inne niezbędne informacje na temat potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych ucznia, które rodzic/opiekun prawny przekazuje dyrektorowi placówki w celu zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych,
 • dane identyfikacyjne rodziców/opiekunów prawnych ucznia, takie jak: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej,
 • informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych ucznia i jego zachowaniu, informacje na temat jego rozwoju,
 • informacje o wynikach i osiągnięciach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych,
 • wizerunek  ucznia zarejestrowany   poprzez   instalację monitoringu   wizyjnego   w  Zespole Boisk Orlik w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia,
 • wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia lub ucznia pełnoletniego.        
 1. Komu Młodzieżowy Dom Kultury przekazuje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź
w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator danych może również udostępniać pozyskane dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Jak długo Młodzieżowy Dom Kultury przechowuje Twoje dane?

przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt 3 w edukacji oraz z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dla celów archiwizacji. Zaś dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 1.  Jakie są Twoje  prawa?

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób;
 • sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia
  lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane lub ich treść zostały błędnie zebrane;
 • usunięcia danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jej danych; prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych
  z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania Administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
 • przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany;
 • wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub prawnie uzasadniony interes administratora);
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

 1.  Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e – mail: iod@zjoplock.pl lub tel. 24-367-89-33.

Back to top button