Boisko Orlik

ul. 4 Pułku Strzelców Konnych, tel. 24 366 36 20, e-mail: orlik@mdk-plock.pl

Animatorzy ORLIKA

Tomasz Maliszewski
norbert-podgorski
Norbert Podgórski

W Młodzieżowym Domu Kultury pełni funkcję animatora sportowego. Absolwent Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, gdzie skończył wychowanie fizyczne. Poza tym trener piłkarski pracujący głównie z dziećmi i młodzieżą. Interesuje się sportem, kosmosem, zdrowiem i ogólnie człowiekiem.
Swoją pracę uwielbia za możliwość kontaktu z ludźmi

likasz-rugiel
Łukasz Rugieł

W MDK pracuje jako animator sportu na orliku w Ogrodzie Jordanowskim. Absolwent PWSZ w Płocku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z muzyką a także absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku resocjalizacja. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Wyższej im Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku oligofrenopedagogika. Trener piłki nożnej. Interesuje się sportem i muzyką, szczególnie grą na instrumentach. Lubi jeździć rowerem i kontakt z przyrodą.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
„Moje Boisko – ORLIK 2012”
w Płocku przy ul. 4 Pułku Strzelców Konnych (Ogród Jordanowski)

 1. Kompleks sportowy „ORLIK 2012” jest własnością Gminy Miasto Płock, oddaną w zarządzanie MDK w Płocku.
 2. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
 3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
 4. Administratorem kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” jest Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku.
 5. Kompleks boisk jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.
 6. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność.
 7. Kompleks boisk czynny jest we wszystkie dni tygodnia w godz. 7:00-22:00, oprócz świąt państwowych i kościelnych (godziny ustalane odrębnie).
 8. Ostatnie wejście na teren boiska jest o godz. 21:00, a opuszczenie boiska o godz. 21:40.
 9. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru użytkowników, prowadzonego przez pracowników obsługi obiektu wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem bezwzględnie zabrania się:
 • używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
 • wnoszenia i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boisk np.: rower, motorower, deskorolka, rolki itp., wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, opakowań szklanych, farb, pojemników pod ciśnieniem
 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
 • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
 • zaśmiecania, palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz wszelkiego rodzaju środków odurzających, żucia gumy
 • przebywania po zmroku na terenie obiektu dzieciom poniżej 12 roku życia bez opieki dorosłych
 • przeszkadzania w zajęciach lub grze
 • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
 • wprowadzania zwierząt
 • korzystania z boisk bez zgody pracownika obiektu
 • przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia
 1. Nad prawidłowym korzystaniem z ORLIKA czuwają pracownicy obiektu.
 2. Osoby korzystające z obiektu mają do dyspozycji pomieszczenia socjalne w porozumieniu z pracownikami obiektu.
 3. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Sprzęt sportowy wydają pracownicy obiektu.
 6. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego za okazaniem dokumentu.
 7. Pobierający, po skończonych zajęciach zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie niezniszczonym.
 8. Za zniszczenia powstałe w wyniku korzystania z boisk oraz pomieszczeń socjalnych odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich prawni opiekunowie.
 9. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z obiektu decydują pracownicy obiektu.
 10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z zespołu boisk.
 11. Korzystanie z kompleksu sportowego jest bezpłatne.
 12. Administrator kompleksu sportowego nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 13. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń.
 14. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów bhp i p. poż, a w szczególności zastosowania się do uwag pracowników obiektu.
 15. Osoby przebywające na terenie kompleksu i korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie pracownika obiektu zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
 16. Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy lub długotrwałe, niekorzystne warunki atmosferyczne.
 17. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
 18. Wszelkie uwagi, skargi dotyczące funkcjonowanie obiektu przyjmuje Dyrektor MDK.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU

 1. Warunkiem korzystania ze SKATEPARKU jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.
 2. Urządzenia SKATEPARKU przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach i podobnym sprzęcie rolkowym oraz rowerach BMX (bezwzględnie zakazane jest używanie pegów na kołach).
 3. W trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników korzystający ze SKATEPARKU jest zobowiązany do wykorzystywania jego urządzeń tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 5. Korzystanie ze SKATEPARKU odbywa się na własną odpowiedzialność.
 6. Jazda na: łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach i podobnym sprzęcie rolkowym czy BMX-ach należy do sportów niebezpiecznych. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 7. Każda osoba korzystająca z urządzeń SKATEPARKU ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego, a w przypadku jazdy na rolkach dodatkowo kompletu ochraniaczy (zaleca się również jazdę w ochraniaczach w przypadku deskorolek i rowerów BMX).
 8. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń SKATEPARKU – jako związanymi z ryzykiem sportowym.
 9. Od osób korzystających ze SKATEPARKU wymaga się ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
 10. Osoby korzystające ze SKATEPARKU zobowiązane są do stosownego, kulturalnego zachowywania.
 11. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać, a o poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający.
 12. Zasadniczym kierunkiem poruszania jest ruch prawostronny.
 13. W przypadku większej ilości osób w SKATEPARKU użytkownicy proszeni są o poinformowanie innych o konieczności zjazdu z przeszkody słownie lub przez podniesienie ręki.

UWAGA!!!

 1. SKATEPARK nie jest placem zabaw.
 2. Osoby przebywające na terenie SKATEPARKU, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom, zostaną usunięte z obiektu.

Back to top button