Rekrutacja

Zasady postępowania rekrutacyjnego
na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia
organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych
prowadzonych przez Miasto Płock
w roku szkolnym 2023/24

I. Podstawa prawna

Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia w roku szkolnym 2023/24 jest prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) po uzgodnieniach z organem prowadzącym, na zasadach zapisanych poniżej.

II. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024

 1. Do publicznej placówki oświatowo-wychowawczej przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież ucząca się i studiująca z miasta Płocka.
 2. Rodzice dzieci lub pełnoletni uczestnicy kontynuujący udział w zajęciach organizowanych przez publiczną placówkę oświatowo-wychowawczą składają deklarację kontynuacji udziału w zajęciach.
 3. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych przeprowadza się na wolne miejsca na zajęcia organizowane przez placówkę.
 4. Przyjmowanie na zajęcia do publicznej placówki oświatowo-wychowawczej realizowane jest po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki.
 5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego. Wnioski i ww. deklaracje dostępne są na stronie Młodzieżowego Domu Kultury (www.mdk-plock.pl), Płockiego Portalu Oświatowego (www.ppo.zjoplock.pl) oraz w sekretariacie MDK.
 6. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać:

a) w formie skanu lub zdjęcia za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@mdk-plock.pl;
b) Przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej Młodzieżowego Domu Kultury (ePUAP);
c) Za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając dokumenty na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumska 9a, 09-400 Płock;
d) Bezpośrednio w siedzibie placówki przy ul. Tumskiej 9a.

 1. W przypadku większej liczby chętnych (złożonych wniosków), na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, każdemu kandydatowi przydziela się określoną liczbę punktów uwzględniając poniższe kryteria ustawowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

 1. Kryteria, o których mowa w pkt. 7, mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnej liczby punktów przeprowadza się II etap postępowania rekrutacyjnego, w trakcie którego brane są pod uwagę kryteria określone Uchwałami Nr 554/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 i 605/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku:

a) kandydat ma zainteresowania i uzdolnienia artystyczne lub sportowe, które może rozwijać w placówce – 5 punktów
b) kandydat ma osiągnięcia w zakresie zajęć, w których chce uczestniczyć w placówce – 4 punkty
c) rodzeństwo kandydata uczęszcza na zajęcia w danej placówce – 3 punkty

 1. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Płocka mogą być przyjęci na zajęcia organizowane w placówce, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi miejscami na te zajęcia.
 4. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia, dyrektor placówki może zorganizować przeprowadzenie badań uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badań uzdolnień kierunkowych.

III. Etapy postępowania.

 1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu udziału w zajęciach organizowanych przez placówkę: 05 – 11 czerwca 2023 r.

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji w Dziale Imprez Młodzieżowego Domu Kultury pod numerem telefonu 24 364 77 15

I ETAP – KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium)

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium)[1]
Wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie) [2]
Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie[3] (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)
Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

II ETAP – KRYTERIA LOKALNE

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium)[4]Wartość kryterium w punktach [5]
Kandydat ma zainteresowania i uzdolnienia artystyczne lub sportowe, które może rozwijać w placówce5
Kandydat ma osiągnięcia w zakresie zajęć, w których chce uczestniczyć w placówce4
Rodzeństwo kandydata uczęszcza na zajęcia w danej placówce3
 1. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.
 2. Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
 3. Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 4. Kryteria lokalne potwierdzane są oświadczeniem rodzica.
 5. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe każde kryterium może mieć różną wartość.
Back to top button