Procedury COVID-19

Wewnętrzna procedura dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród podopiecznych, ich rodziców i pracowników w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku

Postanowienia ogólne:

 1. Placówka jest odpowiedzialna za zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, przyłbice, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. 
 2. Nauczyciel jest zobowiązany do dnia 7 września 2020 roku zebrać aktualne numery telefonów od wszystkich rodziców/opiekunów oraz zebrać stosowne oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 do Procedury.
 3. W przypadku zmiany numeru telefonu przez rodzica, jest on obowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie wychowawcę lub sekretariat placówki.
 4. Opiekunowie powinni udzielić pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w każdym przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (wzór zgody stanowi załącznik nr 2).
 5. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne podopiecznych i pracowników informuje najbliższą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia/pracownika z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji stosuje się do wytycznych Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 6. Każdy pracownik/nauczyciel/opiekun jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania Procedury, podpisując oświadczenie stanowiące element załącznika nr 3 do Procedury.
 7. Złącznik nr 4 stanowi szczegółowe zasady postepowania w sytuacjach wystąpienia objawów wskazujących na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników i opiekunów Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci:

 1. Podopieczni  mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych i bez obniżonej odporności immunologicznej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie i podopieczni przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Zabrania się przyprowadzania dziecka i wstępu dziecka do placówki, którego domownik przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 3. Każda osoba wchodząca do budynku placówki obowiązana jest zdezynfekować ręce wg. zamieszczonej tam instrukcji (miejsce do dezynfekcji jest oznaczone i znajduje się przy wewnętrznym wejściu w holu).
 4. Opiekunowie  przyprowadzający dzieci mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
 5. Przed wejściem na korytarz placówki, pracownik wyznaczony przez dyrektora bada temperaturę dziecka z podejrzeniem objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, używając do tego bezdotykowego termometru. Przy stwierdzeniu temperatury równej lub wyższej niż 37 stopni uczeń nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach (w sytuacjach budzących wątpliwości pomiar temperatury będzie dokonywany trzykrotnie).
 6. Dezynfekcja termometru bezdotykowego następuje po użyciu w danej grupie lub po wykonaniu dwudziestu pomiarów. W przypadku korzystania z innych termometrów niż termometr bezdotykowy, należy  je zdezynfekować po każdym użyciu.
 7. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki (korytarz, szatnia), zachowując następujące zasady:
  a) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b) dystansu do kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi wynoszącego min. 1.5 m.
 8. Dziecko będzie odbierane przy drzwiach wejściowych do placówki. Dziecko powinno być przekazane/odebrane w maksymalnie krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych budynku szkoły.
 9. W trakcie zajęć dziecka zaleca się przebywanie rodzica poza terenem placówki.

Organizacja zajęć w placówce:

 1. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie placówki, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie placówki (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 2. Nauczyciele i inni pracownicy placówki oraz opiekunowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1.5 m.
 3. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 4. Nauczyciel organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 5. Poszczególne grupy uczniów powinny w miarę możliwości przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 6. W sali,  której przebywa grupa, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie wyczyścić lub zdezynfekować po każdym użyciu.
 7. Podopieczny nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki zbędnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. 
 8. Podopieczny posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym dziecka, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli placówka posiada szafki. Podopieczni nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Uczestników zajęć obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Zaleca się korzystanie przez podopiecznych z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie placówki, w tym w czasie przerw.
 11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 13. Podczas korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia dzieci do placówki, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.
 14. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczestnikom zajęć korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.
 15. Jeżeli opiekun chce odebrać dziecko przed zakończeniem zajęć informuje o tym pracownika szkoły przy drzwiach wejściowych i oczekuje na dziecko przed budynkiem

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku ul. Tumska 9a, tel. (24) 364-77-10, e-mail: sekretariat@mdk-plock.pl reprezentowana przez Dyrektor Litosławę Koper.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e – mail: iod@zjoplock.pl tel. 24 367 89 34.
 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego) w zw. z art. 30a oraz art. 1 pkt 14, jak też art. 68 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
 4. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole lub placówce w trakcie epidemii SARS-CoV-2
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże ich brak będzie skutkował niemożliwością realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 4.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego.
 7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia obowiązywania stanu epidemii.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,
  b) prawo do sprostowania danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu.
 10. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POJAWIENIA SIĘ U OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ W PLACÓWCWE OBJAWÓW WSKAZUJĄCYCH NA ZARAŻENIE WIRUSEM SARS-CoV-2

W nawiązaniu do pkt.  Wewnętrznej procedury postanowień ogólnych ustala się szczegółowe zasady postępowania w sytuacjach wystąpienia objawów wskazujących na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników i opiekunów Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku.

 1. Do pracy w placówce mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W drodze do i ze szkoły pracownicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. W przypadku podejrzenia, iż na terenie placówki przebywa osoba z objawami wskazującymi na zarażenie koronawirusem, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić drogą telefoniczną Dyrektorowi 602-122-542 lub kierownikowi gospodarczemu Halinie Podgórskiej – 723-662-282.
 3. Osobie przyjmującej zgłoszenie należy podać dokładne  miejsce, w którym aktualnie przebywa osoba z objawami choroby, a następnie czekać na dalsze instrukcje.
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia, w których bierze udział podopieczny z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, pobiera z portierni klucz do pomieszczenia izolacyjnego i udaje się wraz z podopiecznym w miejsce tymczasowej izolacji. Opiekę nad pozostałą grupą dzieci w tym czasie sprawuje pracownik obsługi.
 5. Nauczyciel zapewnia min. 2 m. odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia z placówki (rekomendowany własny środek transportu).
 6. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika placówki, klucz do pomieszczenia izolacyjnego znajdujący się w portierni pobiera pracownik obsługi zabezpieczony w środki ochrony osobistej (maska/przyłbica, rękawiczki i kombinezon ochronny) i udaje się z osobą potencjalnie zarażoną do miejsca izolacji tymczasowej.
 7. Środki ochrony osobistej zmagazynowane są w portierni.
 8. Należy pamiętać, aby osoba potencjalnie zarażona w trakcie przemieszczania do punku izolacyjnego nie dotykała żadnych elementów wyposażenia placówki.
 9. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika placówki, w punkcie izolacyjnym pracownik obsługi dokonuje:
 • pomiaru temperatury;
 • przeprowadza  wywiad, który stanowi załącznik nr 5
 • powiadamia Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Płocku o zaistniałej sytuacji, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu dana osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).
 1. Pomieszczenie izolacyjne to:
 1. MDK sala nr 5 (scena) –  ul.  Tumska 9 (strych),
 2. OJ sala plastyczna – ul. IV Pułku Strzelców Konnych,
 3. filia eMDeKuś, pokój nauczycielski nauczania początkowego, ul. Walecznych 20 (klucz do pobrania w dyżurce woźnych)
 4. Przystanek Maciuś , pokój nauczycielski, ul. Harcerska 2a

Pomieszczenia te wyposażone są w termometr, środki ochrony osobistej (rękawiczki i maseczki), płyn dezynfekujący oraz wodę do picia.

 1.  Dyrektor wyłącza z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, w celu wykonania dekontaminacji i wietrzenia w tym pomieszczeniu.
 2. Dezynfekcję przeprowadzają pracownicy obsługi. Wytyczne otrzymują od Działu Gospodarczego, który odpowiada za przebieg procesu. 
 3. Pracownik BHP sporządza notatkę z przebiegu zdarzenia związanego wystąpieniem objawów chorobowych związanych z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników i podopiecznych podczas pobytu w placówce i prowadzi rejestr zdarzeń.
Back to top button