Regulamin uczestnika zajęć

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego
w Płocku

Dzieci i młodzież mają prawo do wyboru zajęć w pracowniach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami uzdolnieniami

Uczestnicy

 1. Uczestnikami zajęć w MDK są dzieci w wieku od 4 lat, młodzież szkolna oraz w niektórych formach studenci i młodzież nieucząca się.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.
 3. Nabór prowadzony jest we wrześniu każdego roku. W przypadku braku miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 4. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy chętni. W przypadki kół zainteresowań o różnym stopniu zaawansowania (nauka gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, etc.) o przyjęciu do danej grupy decyduje nauczyciel prowadzący, biorąc pod uwagę stopień umiejętności uczestnika.
 5. W przypadki niepełnoletnich kandydatów na uczestników wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.

Obowiązki

 1. Uczestnik systematycznie i z zaangażowaniem bierze udział w wybranych przez siebie zajęciach.
 2. Przestrzega regulaminu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć i podczas wyjazdów. O zaistniałych nieprawidłowościach budzących wątpliwości powiadamia opiekuna.
 3. W czasie trwania zajęć nie opuszcza obiektu bez pozwolenia opiekuna.
 4. Szanuje swoich kolegów i pracowników MDK.
 5. Dba o dobre imię placówki oraz jej mienie.

Prawa

Każdy uczestnik ma prawo do:

 1. Godnego i życzliwego traktowania.
 2. Swobody w wyrażaniu własnego zdania i poglądów.
 3. Rozwoju zainteresowań i talentów twórczych podczas właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.
 4. Zapoznania się z treścią programu pracy, jego celami i zamierzeniami.
 5. Udziału w pracach Samorządu Wychowanków.
 6. Udziału w konkursach, festiwalach, zawodach sportowych.
 7. Uczestnictwa w warsztatach, obozach artystycznych i sportowych.

Nagrody

 1. Pochwała ustna wobec społeczności MDK.
 2. Nagroda rzeczowa za systematyczne uczestniczenie w zajęciach i szczególne osiągnięcia.
 3. Dyplom pochwalny dla rodziców, szkół za szczególne osiągnięcia.
 4. Dotacje związane z udziałem w warsztatach, przeglądach, konkursach etc.

Kary

 1. Upomnienie przez nauczyciela.
 2. Upomnienie pisemne z przesłaniem do rodziców.
 3. Zawieszenie uczestnictwa w MDK na ustalony okres.
 4. Skreślenie z listy uczestników.

Dyrektor placówki może, w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy uczestników w danej grupie w następujących przypadkach:

 • długotrwałej nieusprawiedliwionej absencji uczestnika na zajęciach,
 • rażącego lub wielokrotnego naruszania reguł kultury osobistej, zasad współżycia społecznego,
 • negatywnego i demoralizującego wpływu na innych uczestników,
 • stwierdzenia podczas zajęć, iż uczestnik znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczestnika

Back to top button