SEKAN

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalno – Artystycznej i Nauki

Powstało w styczniu 2008 r. z inicjatywy pracowników Młodzieżowego Domu Kultury i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Do najważniejszych celów organizacji należy promocja oraz pomoc w działaniach na rzecz edukacji kulturalno – artystycznej i nauki, kształtowanie postaw twórczych i świadomego odbiorcy dóbr kultury.

KRS: 0000302624
REGON: 141394060
NIP: 774 30 59 164
KONTO:
BRE BANK SA
91 1140 1010 0000 5238 5400 1001

Statut
Stowarzyszenia Edukacji Kulturalno – Artystycznej i Nauki
SEKAN

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacji Kulturalno-Artystycznej i Nauki, w skrócie SEKAN, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Płock Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 4. Stowarzyszenie może współpracować z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków i świadczeniach wykonywanych przez wolontariuszy. Do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania

 1. Najważniejszymi celami Stowarzyszenia są:
  – Promocja oraz pomoc w działaniach na rzecz edukacji kulturalno-artystycznej i nauki
  – Kształtowanie postaw twórczych
  – Kształtowanie świadomego odbiorcy dóbr kultury
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  a. powołanie i prowadzenie Centrum Edukacji Kulturalno-Artystycznej
  b. organizowanie konferencji naukowych dotyczących rozwoju edukacji, w tym kulturalnej i artystycznej, twórczości i nauki, szczególnie w aspekcie regionalnym,
  c. wydawanie publikacji o charakterze artystycznym i edukacyjnym, promujących twórcze działania dzieci i młodzieży,
  d. podejmowanie wspólnych działań kulturalnych, artystycznych, naukowych i interdyscyplinarnych w ramach funkcjonowania płockich uczelni oraz placówek i instytucji upowszechniania kultury,
  e. współpraca z uczniami i studentami płockich szkół i uczelni w zakresie edukacji do twórczości,
  f. przygotowanie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia
  g. organizowanie warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
  h. organizowanie cyklicznych imprez mających na celu propagowanie nauki oraz szeroko pojętej twórczości kulturalno-artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
  i. podejmowanie działań mających na celu pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 3. Wyżej wymienione cele będą realizowane w następujących obszarach: – nauka i edukacja – kultura i sztuka – pomoc społeczna
 4. Dla wykonywania zadań statutowych Zarząd Stowarzyszenia może powoływać wolontariuszy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.).

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  a. zwyczajnych,
  b. wspierających,
  c. honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  a. Złoży deklarację członkowską na piśmie,
  b. Uzyska pozytywną opinię Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wnosi wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b. korzystania z dorobku, majtku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia w ramach jego statutu,
  c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a. aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b. przestrzegania statutu i uchwal władz Stowarzyszenia,
  c. regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwal władz Stowarzyszenia
 13. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
  b. wykluczenia przez Zarząd:
  – z powodu nieprzestrzegania uchwal władz Stowarzyszenia,
  – z powodu braku zaangażowania w prace Stowarzyszenia,
  – z powodu niepłacenia składek za okres 2 lat,
  – na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwala jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a. Walne Zgromadzenie Członków,
  b. Zarząd,
  c. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w glosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do glosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu określają inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą wadzą Stowarzyszenia, w którym biorą udział:
  a. członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
  b. członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej polowy ogólnej liczby członków. Glosowanie jest jawne lub tajne.
 9. W przypadku braku quorum na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia zostanie wyznaczony drugi termin w tym samym dniu, pół godziny po pierwszym terminie. Wówczas Walne Zgromadzenie będzie upoważnione do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba osób biorących udział w zebraniu będzie stanowić minimum 1/3 członków Stowarzyszenia, uprawnionych do glosowania.
 10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b. uchwalanie zmian statutu,
  c. uchwalanie budżetu,
  d. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  e. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego ,
  f. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  h. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  i. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  ł. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 11. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 12. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów, których wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 14. Do kompetencji Zarządu należą:
  a. realizacja celów Stowarzyszenia,
  b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  h. przyjmowanie i skreślanie członków.
 15. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 16. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 17. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 18. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a. kontrolowanie działalności Zarządu,
  b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 19. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie go może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

 1. majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a. ze składek członkowskich,
  b. darowizn, spadków, zapisów,
  c. dotacji i ofiarności publicznej,
  d. sponsoringu.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa i jednego z wiceprezesów

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów – przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do glosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i Kodeksu Cywilnego.
Back to top button