Samorząd Wychowanków

Samorząd Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku zajmuje się szeroko pojętym wolontariatem. Jego członkowie, w ramach swoich działań, organizują liczne akcje charytatywne, mające na celu pomoc dzieciom i młodzieży. Aktywnie uczestniczą w pracy placówki. Realizują również autorskie projekty, na które otrzymują dotacje.

Samorządem Wychowanków opiekuje się w Młodzieżowym Domu Kultury pani Jolanta Wróblewska.

jola-wroblewska

Regulamin Samorządu Wychowanków
Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku

I. Postanowienia ogólne

 1. Samorząd Wychowanków działa na podstawie Ustawy o Systemie oświaty, statutu placówki i niniejszego regulaminu.
 2. Organem Samorządu Wychowanków jest: zarząd samorządu, zwany dalej „zarządem”
 3. Zarząd liczy 5 osób
 4. Kadencja zarządu trwa 1 rok

II. Wybory do zarządu

 1. Wybory do zarządu Samorządu Wychowanków przeprowadzane są w październiku
 2. Wybory zarządu są powszechne, równe, tajne lub jawne
 3. Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i skarbnika

III. Kompetencje Samorządu i władz zarządu

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej placówki, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
 • prawo organizowania działalności kulturalnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
 • przewodniczący zarządu organizuje pracę zarządu, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem samorządu na zewnątrz
 • zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności
 • skarbnik zarządu odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami zarządu

IV. Posiedzenia zarządu

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie zarządu w trybie pilnym, bez przestrzegania 7 dniowego terminu.
 3. Posiedzenia zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 liczby członków zarządu oraz na wniosek dyrektora placówki, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 4. W posiedzeniach zarządu może brać udział z głosem doradczym dyrektor placówki lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek zarządu
 5. Posiedzenia zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków zarządu (quorum)

V. Tryb podejmowania uchwał

 1. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów
 2. Opiekun samorządu uczestniczy w posiedzeniach zarządu na prawach członka zarządu

VI. Prawa i obowiązki członków zarządu

 1. Członkowie zarządu mają prawo wypowiadania własnych opinii na każdy, omawiany temat
 2. Członkowie maja prawo do głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez zarząd
 3. Członkowie zarządu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach zarządu

VII. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia 02.04.2008 r.

Back to top button