AktualnościRegulaminy

Konkurs literacki „Zwariowana historia”

Regulamin Konkursu Literackiego „Zwariowana historia”

 • Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a, 24 364 77 15. Adres mailowy: konkursliteracki@mdk-plock.pl
 • Forma: opowiadanie (maksymalnie 4 strony formatu A4, czcionka 12)
 • Tematyka opowiadania dowolna. Ważne jest tylko, aby opowiadanie przedstawiało jakąś „zwariowaną historię”.
 • Ucieszy nas, jeśli będzie to np. wesoła historia (wiadomo, że odrobina humoru przyda się każdemu w tych trudnych chwilach), ale nie jest to w ogóle konieczne.
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.
 • Termin nadsyłania prac do 12 czerwca 2020 r.
 • Plik z tekstem opowiadania powinien zawierać tytuł opowiadania, a także imię, nazwisko i wiek autora pracy oraz adres mailowy do kontaktu.
 • W mailu prosimy koniecznie załączyć zdjęcie lub skan wypełnionej karty zgłoszenia, zawierającej podpisane zgody i oświadczania rodzica/opiekuna prawnego dotyczące udziału dziecka w konkursie (załącznik nr 1 do regulaminu).
 • Prace wraz z kartami zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konkursliteracki@mdk-plock.pl
 • Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK i na profilu Młodzieżowego Domu Kultury na portalu Facebook (w formie pisemnej lub ewentualnie jako plik audio, który nagramy). Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
 • Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę autora pracy oraz jego rodzica/opiekuna prawnego na nieodpłatną publikację nadesłanej pracy na stronie internetowej Organizatora i na profilu MDK na portalu Facebook – bez wypłacania honorariów autorskich. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza również zgodę na opublikowanie danych osobowych autora pracy, tj. imienia i nazwiska, wieku i szkoły autora opowiadania.
 • Przesłanie karty zgłoszenia z danymi Uczestnika i przedstawiciela ustawowego stanowi potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z udziałem w Konkursie.
 • Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku, ul. Tumska 9a, tel. 24 364 77 10, email: sekretariat@mdk-plock.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjo.plock.pl.
 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Konkursie Literackim „Zwariowana historia” oraz jego promocji, zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem Konkursu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO (zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego) w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. co jednakże skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału w konkursie.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Działanie fanpage’a organizatora konkursu jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie administratora portalu społecznościowego. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez administratora portalu społecznościowego. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z korzystaniem z oficjalnego fanpage’a organizatora konkursu nie jest archiwizowana poza zakresem i na zasadach przewidzianych przez administratora portalu społecznościowego. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw czy opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.
 8. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu i jego promocji. Przy czym Państwa dane osobowe gromadzone przez administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej, tj. np. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji podlega retencji na zasadach określonych regulaminem odpowiedniego dostawcy. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania jego interesu.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej na zasadach przewidzianych w regulaminach administratora portalu społecznościowego.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach aktywności portali społecznościowych. Serwisy te mogą przekazywać Państwa dane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Jednocześnie wypada podkreślić, iż Facebook posiada certyfikat EU – US Privacy Shield.
 11. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 12. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Do pobrania:

Zobacz także
Close
Back to top button