Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej
Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego
w Płocku

§1

Na podstawie art. 40, ust. 1, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) wprowadza uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2007 r. niniejszy regulamin.

§2

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach Rady mogą też brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

§3

Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia na zebraniach i poprzez utworzone na bieżąco działania komisji i zespołów zadaniowych. Komisje i zespoły mają charakter opiniująco-doradczy.

§4

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor placówki.
 2. Rada Pedagogiczna działa na posiedzeniach i za pomocą swoich organów.
 3. Organami Rady są: przewodniczący i komisje, jeśli je utworzono.
 4. Rada Pedagogiczna może powołać ze swego składu zespoły problemowo – zadaniowe w zależności od potrzeb.
 5. Pracą zespołów kierują ich przewodniczący.
 6. Przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor placówki na wniosek członków zespołu.
 7. Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej jest obowiązkiem każdego członka tego organu. O nieobecności na posiedzeniu członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany powiadomić przewodniczącego i przedstawić odpowiednie uzasadnienie.
 8. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat.
 9. Uchwały podjęte przez Radę Pedagogiczną obowiązują wszystkich jej członków, niezależnie od indywidualnych opinii.
 10. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymania w tajemnicy spraw, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, nauczycieli czy innych pracowników placówki.

§5

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. Organizacją pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć w grupach.
 2. Projekt planu finansowego placówki.
 3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 4. Propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

§6

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej zwoływane są przez przewodniczącego poprzez ogłoszenie w zarządzeniu dyrektora placówki na 5 dni przed datą posiedzenia, wraz z podaniem godziny rozpoczęcia.
 2. W przypadkach nadzwyczajnych zebranie można zwołać z terminem dwudniowym.
 3. Planowane zebranie powinno być odpowiednio przygotowane.

§7

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. Zatwierdzanie planów pracy placówki.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie efektów działania grup.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
 4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§8

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 • uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym; członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki;
 • głosowanie tajne dotyczy uchwał odnoszących się do obsady stanowisk kierowniczych w placówce oraz delegowania przedstawicieli do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora placówki;
 • aby przeprowadzić tajne głosowanie, rada wybiera każdorazowo trzyosobową komisję skrutacyjną.
 1. Projekty uchwały w formie odrębnego dokumentu przygotowuje:
 • przewodniczący lub upoważniony przez przewodniczącego członek Rady albo specjalnie powołana do tego celu komisja;
 • w przypadku projektów uchwał, które dotyczą dyrektora, tylko specjalnie do tego celu powołana uchwałą rady komisja
 1. Uchwała powinna zawierać:
 • tytuł uchwały (numer uchwały, organ, który ją wydał, datę podjęcia i określenie przedmiotu uchwały;
 • podstawę prawną;
 • kolejne paragrafy – tekst uchwały, załączniki;
 • podpis przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

§9

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady placówki, organu prowadzącego albo 1/3 członków Rady Pedagogicznej (wniosek powinien zostać zgłoszony pisemnie oraz zawierać spis spraw wymagających rozpatrzenia przez Radę Pedagogiczną oraz pożądany termin jego przeprowadzenia, z podpisami członków) oraz z inicjatywy przewodniczącego Rady.

§10

 1. Przyjmuje się następujący porządek zebrań:
 • ustalenie liczby członków Rady obecnych na posiedzeniu, ustalenie quorum;
 • przyjęcie porządku zebrania;
 • przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania;
 • wybór komisji lub zespołów pomocniczych, jeżeli zachodzi taka potrzeba;
 • realizacja porządku zebrania;
 • wnioski różne, wolne głosy, dyskusja;
 • uporządkowanie wniosków i głosów.
 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów Rady Pedagogicznej. Posiedzenia protokołuje członek Rady wskazany przez dyrektora lub protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej traktowane jest jako przydział stałego zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego oraz protokolanta Rady.
 2. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej zawiera:
 • numer i datę zebrania, numery podjętych uchwał;
 • listę obecności członków Rady Pedagogicznej;
 • stwierdzenie prawomocności zebrania;
 • przyjęty porządek zebrania;
 • przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej;
 • przebieg zebrania, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych i uchwalonych wniosków;
 • podpisy przewodniczącego i protokolanta.
 1. Zebrania Rady Pedagogicznej numeruje się cyframi arabskimi z początkiem każdego roku szkolnego (np. 1/2007/2008).
 2. Protokół przygotowywany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zebrania.
 3. Protokół udostępnia się poprzez wyłożenie w kancelarii placówki członkom Rady Pedagogicznej w terminie 7 dni od daty zebrania.
 4. Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo zgłosić uwagi i wnioski do treści protokołu na piśmie.
 5. Protokólarz Rady Pedagogicznej wraz z jej podstawowymi dokumentami i przechowuje się w kancelarii placówki i udostępnia upoważnionym osobom w budynku placówki. Protokólarz nie może być wynoszony poza budynek placówki.

§11

Zmiany treści regulaminu dokonuje się na wniosek członka Rady poprzez głosowanie, zgodnie z trybem ustalonym w regulaminie.

§12

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Back to top button