Koncepcja pracy

Koncepcja pracy
Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku

Charakterystyka placówki
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku jest placówką wychowania pozaszkolnego. Główna siedziba obecnie znajduje się w zabytkowej kamienicy, którą kiedyś zajmował Hotel Angielski. Tradycja placówki wywodzi się z początków istnienia Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, który powstał w 1946 r. Cztery lata później, 1 listopada, powstał Harcerski Ośrodek Metodyczny z siedzibą przy ul. Kolegialnej 21, który dał początek naszej placówce. Wraz z kolejnymi zmianami nazwy – Dom Harcerza, Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, a w końcu Młodzieżowy Dom Kultury wprowadzaliśmy nowe specjalności i podejmowaliśmy wiele nowych działań. Wydarzeniem było nadanie imienia Króla Maciusia Pierwszego, bohatera powieści Janusza Korczaka. „Niech imię patrona – powiedział wówczas Kurator Oświaty i Wychowania w Płocku Andrzej Głowacki – nadane z woli dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, będzie godnie przez nich reprezentowane w imię korczakowskich ideałów wychowawczych, by na całe życie zawarli przyjaźń z wartościami, które czynią człowieka człowiekiem”.
Młodzieżowy Dom Kultury swoją działalnością wychodzi naprzeciw dzieciom i młodzieży, stwarzając szanse dla każdego, kto chce rozwijać swoje zainteresowania, talenty i pasje, kto szuka pomysłu, jak wartościowo zagospodarować swój czas wolny. Placówka obecnie prowadzi zajęcia artystyczne, edukacyjne i sportowe w ponad 70 zespołach, sekcjach i klubach dla dzieci i młodzieży. Od 1988 r. istnieje Galeria Twórczości Plastycznej Dziecka, w której prezentowane są cykliczne wystawy. Tutaj także nauczyciele plastyki pokazują swoje prace w ramach cyklu „Mistrz i uczeń”. Osobny nurt działalności stanowi organizacja imprez sprzyjających animacji kultury dzieci i młodzieży. Rocznie przygotowujemy ok. 100 imprez o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym, a także adresowanych do najbliższego środowiska.
Od 2009 r. w MDK działa edukacyjne studio nagrań, które stwarza naszym wychowankom możliwość nagrania i archiwizowania swoich prezentacji. Jest otwarte dla uczniów płockich szkół – młodych artystów, którzy maja okazję nagrać w nim swoje pierwsze demo. Studio służy również działaniom edukacyjnym, pomagając poznać tajniki realizacji dźwięku.
Na zlecenie organu prowadzącego od 1992 roku posiada jako swoją filię Ogród Jordanowski, a od 2000 roku, rozszerzając swoją działalność, prowadzi filię eMDeKuś w Szkole Podstawowej nr 23, na osiedlu Podolszyce Północ.
Placówka jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz Miejscem Odkrywania Talentów nadanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przy Młodzieżowym Domu Kultury, na rzecz dzieci i młodzieży, działa Stowarzyszenie Edukacji Kulturalno – Artystycznej i Nauki.

Wizja i misja Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku

Pomóżmy dzieciom,
by każdy stał się tym, kim stać się może.

Janusz Korczak

Wyróżnia nas ponad 60 lat bogatej tradycji, szeroka oferta, przyjazne warunki pracy, niewielkie grupy, w których pracujemy, profesjonalna i pełna zapału kadra oraz otwartość na każdego wychowanka. Dajemy możliwość „równego startu” i „równych szans dzieciom i młodzieży.
Jesteśmy po to, by w czasie wolnym od nauki w szkole, organizować dla dzieci i młodzieży stałe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w zakresie działalności artystycznej, rekreacyjnej i sportowej oraz cykliczne imprezy kulturalne. Wspieramy rodzinę i szkołę w edukacji i wychowaniu. Współpracujemy ze wszystkimi, dla których istotne są sprawy kultury. Stwarzamy możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości, wrażliwości i kreatywności, zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, przygotowując świadomych odbiorców kultury.

Dokumenty wspierające koncepcję to:
Plan nadzoru pedagogicznego;
Arkusz organizacyjny;
Plan pracy placówki;
Program wychowawczy i profilaktyczny;
Statut MDK.
Akty prawne:
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz.2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U 2009 nr 168, poz.1324)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r., Nr 109, poz. 631)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów w placówek publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 52, poz. 466)

Obszary rozwoju:

Jakość to sposób myślenia,
który powoduje, że stosuje się
i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań
E. Deming

Jakość działań edukacyjnych proponowanych przez MDK dzieciom i młodzieży to wszystko co najlepsze – obecnie i w przyszłości. To nieuchronność i potrzeba zmian oraz konieczność ustawicznego doskonalenia podejmowanych działań i kształtowania coraz lepszych ku temu warunków. Realizacja założonych celów wymaga współdziałania wszystkich podmiotów związanych z placówką, a planowanie pożądanych zmian powinno opierać się na obiektywnej i systematycznej diagnozie jej funkcjonowania oraz analizie uzyskiwanych efektów.
Ideą przewodnią naszych działań jest właśnie jakość. W naszej opinii oznacza ona:
Zaangażowanie całej społeczności placówki w realizację wspólnych celów;
Dążenie przez wszystkie zainteresowane podmioty do utrwalenia wspólnie przyjętych wartości;
Wspólne planowanie, podejmowanie decyzji i pracę zespołową;
Odpowiednią strukturę organizacyjną i procedury funkcjonowania placówki;
Program pracy placówki, uwzględniający potrzeby, oczekiwania i możliwości wychowanków;
Możliwości kadrowe, bazowe i finansowe placówki;
Programy profilaktyczne;
Maksymalnie i efektywne wykorzystanie czasu zajęć w grupach;
Doskonalenie i rozwój zawodowy kadry stosowny do edukacyjnych i organizacyjnych potrzeb placówki oraz stabilność kadry;
Wysoki stopień zaangażowania i pomoc rodziców;
Otwartość na współpracę z innymi placówkami oświatowymi i środowiskiem lokalnym;
Promowanie własnych działań i ich efektów;
Wykorzystanie dorobku innych placówek do doskonalenia własnych działań;
Aktywne i konkretne wspieranie placówki przez władze oświatowe i samorządowe;
Rozbudowę i modernizację bazy oraz wyposażenia placówki.

a) kształcenie
Ujawnianie i rozwijanie talentów, uzdolnień, zainteresowań i umiejętności;
Wpływ na pozytywny rozwój osobowości oraz przygotowanie uczestników do życia społecznego;
Wychowanie miłośników, entuzjastów, propagatorów sztuki – aktywnych uczestników i twórców życia kulturalnego;
Poszukiwanie, realizowanie i upowszechnianie form wychowania dla demokracji;
Szeroko pojęta edukacja kulturalna;
Dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie sprawności fizycznej uczestników;
Pogłębianie i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin, szczególnie wykraczającej poza programy szkolne;
Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych;
Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;
Tworzenie wzorców i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego spędzania czasu wolnego;
Poznawanie i kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego;
Tworzenie atmosfery do wychowania uczestników w duchu korczakowskiej myśli pedagogicznej w poczuciu zaufania, bezpieczeństwa i partnerstwa;
Kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur;
Rozwijanie swej działalności w sposób umożliwiający stałe wzbogacanie jej form, zasięgu i skuteczności;
Zapewnienie dzieciom i młodzieży, możliwości czynnego udziału w wartościowych artystycznie, społecznie i wychowawczo różnorodnych formach działalności placówki.
MDK jest idealnym miejscem, gdzie można nauczyć się wprowadzania innowacji i przełamywać stereotypy. Staramy się zatem dzielić się z innymi swoim dorobkiem i bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dlatego w swojej pracy poświęcamy się organizowaniu dla nauczycieli innych placówek warsztatów twórczych czy zajęć dla dzieci – mamy zobowiązania w tym zakresie, bo to nasza placówka już w 1987 roku zapoczątkowała warsztaty artystyczne Mistrz-Uczeń.

b) wychowanie
Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,
nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje ?
przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

Program wychowawczy MDK opiera się na założeniu, iż obowiązkiem placówki i każdego nauczyciela jest stymulowanie rozwoju wychowanka w pożądanym kierunku, a także wspieranie rodziców w dążeniu do zapewnienia młodemu człowiekowi warunków do wszechstronnego rozwoju. Do jego realizacji służyć będą przede wszystkim zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, artystyczne, rekreacyjne i sportowe jak również udział w imprezach MDK oraz projektach z udziałem środowiska lokalnego. Jednym z najważniejszych jego zadań będzie tworzenie klimatu, poszanowanie rodziny, ojczyzny i działanie w taki sposób, aby wychowankowie uczyli się dostrzegać innych i rozumieli potrzebę odpowiedzialności za społeczność, której są uczestnikami. Pamiętamy również o potrzebie ciągłego doskonalenia pracy wychowawczej, która wynika z zasady dobrowolności pojmowanej jako swoboda wyboru.
Wyzwaniem w obecnych czasach staje się coraz częściej rozbudzanie potrzeb i ukierunkowanie zainteresowań, zwłaszcza że nasza placówka ma spełniać ważne zadania w zakresie edukacji, wychowania i opieki oraz upowszechniania kultury. Dzieci i młodzież wymagają wyjątkowej zachęty – oferty zaspokajającej ich potrzeby, która byłaby atrakcyjną, alternatywną propozycją dla niepożądanych zachowań i form spędzania wolnego czasu. Ideą naszej placówki jest tworzenie atmosfery do korczakowskiego wychowywania uczestników w poczuciu zaufania, bezpieczeństwa i partnerstwa oraz integrowanie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Dążymy do tego, by nasze działania uczyły wrażliwości i inspirowały do twórczego myślenia, budziły zainteresowania, rozwijały pasje i uzdolnienia, bo „wychowywać oznacza wyzwalać i dodawać energii, usuwać wpływy zagrażające naturalnemu i spontanicznemu rozwojowi”. Organizujemy różnorodne formy prezentacji dorobku i osiągnięć dzieci i młodzieży, promujemy dziecięcą i młodzieżową twórczość artystyczną i przygotowujemy do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

c) działalność imprezowa
Jest tworzona w oparciu o tradycję, zapotrzebowanie środowiska, potrzeby prezentacji grup twórczych, a także kalendarz imprez ogólnopolskich i miejskich, jako jego uzupełnienie i wzbogacenie. Co roku kierunek działalności wyznaczają ważne rocznice, uchwały Rady Miasta Płocka oraz uchwały Sejmu RP. Na podstawie tych elementów tworzymy z rocznym wyprzedzeniem plan roczny imprez uwzględniając terminy innych imprez w mieście i w Polsce.
Roczny plan imprez to projekt ramowy, z którego wyrastają plany imprez miesięczne wzbogacone o nowe, dobre pomysły – efekty działań artystycznych grup lub ważne głosy środowiska. W planach miesięcznych, uwzględniamy efekty nowo realizowanych projektów artystycznych czy sportowych. Działalność imprezową organizujemy tak, by miała największy zasięg, najlepszą promocję, by informacja docierała do najszerszego kręgu potencjalnych odbiorców. Terminy imprez muszą być koordynowane z innymi istotnymi imprezami w mieście.
Współpraca nauczycieli w MDK jest zaplanowana i wynika m.in. z następujących zadań: wspólna praca kół i zespołów poszczególnych pracowni, organizacja imprez, udział w konkursach. Bogata działalność animacyjna wymaga współpracy wielu osób o różnych kompetencjach. Dobra współpraca i zaangażowanie nauczycieli w realizację projektów sprawia, że placówka jest dobrze postrzegana w środowisku lokalnym, dobrze oceniana jest jakość merytoryczna imprez oraz sprawność organizacyjna MDK. Ważną formą współpracy nauczycieli, ale także pracowników niepedagogicznych, są wspólne przedsięwzięcia artystyczne łączące ze sobą różne dziedziny sztuki. Współpracujący w zakresie działań interdyscyplinarnych pracownicy wspólnie ustalają cel, formę i treść koncertów jubileuszowych, przedsięwzięć artystycznych, koncertów i spektakli upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, jubileuszowe itp. Inną formą współpracy nauczycieli jest praca w grupach powoływanych do wykonania określonego zadania: ewaluacja, organizacja imprez, wyjazdy i zgrupowania.

d) Samorząd Wychowanków
Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności, to nie tylko praca, ale i walka w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…
Janusz Korczak

Samorządność w naszej placówce to jedna z form edukacji nieformalnej, oferująca młodym ludziom możliwość rozmaitych działań. Samorządność uczy wychowanków wspólnego działania, podejmowania decyzji, pracy w grupie i dla dobra grupy. Takie działania mają pomóc młodzieży rozwijać w sobie odpowiedzialność za siebie i za innych, uczyć się jasno dowodzić swoich racji, ale też i słuchać racji innych, przyjmować na siebie i pełnić role publiczne, a w tym także rolę lidera grupy. Niezmiernie ważne dla nas jest zainteresowanie młodych ludzi tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu oraz problemami rówieśników. Młodzież uczestniczy w programowaniu pracy placówki, wyrażaniu własnych opinii dotyczących jej funkcjonowania.

e) Współpraca z Radą Rodziców
Ważna dla nas jest bardzo dobra współpraca z rodzicami – społecznikami. Ich kontakt z MDK nie może ograniczać się do odprowadzania dzieci na zajęcia. Wspólnie z nauczycielami wspieramy rodziców w procesie wychowania dzieci, na bieżąco reagujemy na potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice są aktywnymi uczestnikami życia naszego domu kultury, uczestniczą w imprezach, pomagają w realizacji działań MDK jak również wspomagają placówkę (również finansowo) oraz mają wpływ na modyfikację koncepcji naszej pracy.

f) Promocja placówki – działania propagujące działalność MDK w środowisku lokalnym
Doskonalenie strony internetowej;
Realizacja programu imprez, przygotowanie i realizacja projektów edukacyjnych;
Systematyczna współpraca z dziennikarzami prasy, radia, TV, Internetu w zakresie rekrutacji i reklamy działań placówki;
Prezentacja efektów pracy na forum placówki i w środowisku;
Prowadzenie kroniki dokumentującej działalność MDK;
Działalność charytatywna;
Współpraca z rodzicami;
Przykładanie dużej wagi do właściwej prezentacji placówki, jej oferty oraz osiągnięć artystycznych i sportowych;
Systematyczna współpraca z organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym;
Prowadzenie strony placówki na internetowym portalu społecznościowym FACEBOOK;
Przygotowanie wydawnictwa – folderu reklamowego;
Przygotowywanie informacji do informatorów miejskich;
Okazjonalne kartki z życzeniami świątecznymi;
Umieszczanie informacji dot. działalności imprezowej w Biuletynie Informacji Publicznej;
Prowadzenie bezpośredniej akcji promocyjnej z okazji nowego roku szkolnego.

g) Zarządzanie i organizacja
Polityka kadrowa pozwalająca skupić wokół placówki pedagogów – pasjonatów o wysokich kwalifikacjach;
Organizacja form doskonalenia zawodowego;
Wzbogacanie bazy placówki;
Właściwe zarządzanie finansami placówki, właściwe negocjowanie umów i ich egzekwowanie, aktywne wykreowanie polityki budżetowej placówki przez środki gromadzone na koncie specjalnym, dbanie o sponsorów naszych działań;
Aktywne włączenie pracowników administracyjnych w szeroko rozumiany proces wychowawczy realizowany w placówce;
Dobrze przygotowany, uwzględniający wychowanka i jego potrzeby oraz zgodny z literą prawa tygodniowy rozkład zajęć oraz plan imprez.
Bezpieczeństwo uczestników.
Ewaluacja
Ewaluacja zaproponowanej koncepcji odbywać się będzie na podstawie:
Analizy wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego;
Ewaluacji wewnętrznych;
Opinii wychowanków, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

Back to top button