Rada Rodziców

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku funkcjonuje Rada Rodziców
wybierana co roku na zebraniu ogólnym

Konto Rady Rodziców
PKO I O/Płock
55 1020 3974 0000 5102 0002 5064

w tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko dziecka oraz nazwę grupy

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

 • Bożena Woźniak – przewodnicząca Rady Rodziców;
 • Agnieszka Słomkowska – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców;
 • Monika Saran;
 • Justyna Białach;
 • Michał Nowak;
 • Katarzyna Chliszcz;
 • Urszula Gajewska.

Regulamin Rady Rodziców
Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku

Rada Rodziców działa na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – art. 53 i 54 (Dz. U. Nr 425 z późn. zm.)
 2. Statutu Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku
 3. Niniejszego Regulaminu

I. Cele Rady Rodziców:

Rada Rodziców jest organem statutowym placówki, powołanym do reprezentowania ogółu rodziców dzieci i młodzieży, uczęszczających na zajęcia do MDK oraz podejmowania działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki.
Szczególnym celem Rady Rodziców jest:

 • wspólne oddziaływanie na wychowanków poprzez rodzinę i placówkę w procesie rozwijania zainteresowań, pasji i umiejętności;
 • tworzenie właściwego klimatu i warunków materialnych dla właściwego funkcjonowania placówki

Udział rodziców w życiu placówki powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu działalności artystycznej, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży – do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy placówce.

II. Kompetencje Rady Rodziców:

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami w wszystkich sprawach.
 2. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowania i profilaktyki Młodzieżowego Domu Kultury.
 3. Opiniuje projekt planu finansowego placówki.
 4. Koordynuje współpracę rodziców z placówką w celu usprawnienia organizacji działalności statutowej.
 5. Przed decyzją dyrektora placówki Rada Rodziców opiniuje wnioski o podjęcie w MDK działalności przez stowarzyszenia i organizacje.
 6. Gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności placówki, a także ustala zasady użytkowania tych funduszy.
 7. Dyrektor MDK zasięga opinii Rady Rodziców podczas dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
 8. Przedstawiciel Rady Rodziców jest powoływany do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora placówki.
 9. Wyraża i przekazuje opinie na temat pracy placówki.

III. Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców, struktura organizacyjna

 1. Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne, które powinno być zwoływane raz w roku.
 2. Do zadań ogólnego zebrania rodziców należy:
  • Wybór członków Rady Rodziców – w ilości co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach
  • Wybór Komisji Rewizyjnej, w liczbie 3 do 7 członków
  • Przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującej Rady Rodziców i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 3. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 5. Członkowie Rady Rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje społecznie.
 6. Jeśli w trakcie kadencji liczba członków Rady zmniejszy się poniżej 7 osób, organizuje się zebranie ogólne rodziców, na którym uzupełnia się w wyborach wymagany regulaminem, co najmniej 7 osobowy skład Rady.
 7. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera ze swego grona prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.
 8. Zebrania prezydium Rady Rodziców placówki odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy do roku.
 9. Uchwały wszystkich zebrań (z ogólnym zebraniem rodziców włącznie) zapadają większością głosów. Zebrania Rady Rodziców są prawomocne przy obecności co najmniej połowy jej regulaminowego składu.
 10. Listę zapraszanych uczestników posiedzenia Rady Rodziców oraz quorum ustala każdorazowo Przewodniczący Rady.
 11. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami placówki Rada Rodziców może zaprosić na swoje zebranie przedstawicieli kierownictwa placówki i Rady Pedagogicznej.
 12. Posiedzenia są protokołowane. Za dokumentację i jej prawidłowe prowadzenie odpowiada pracownik sekretariatu placówki.
 13. Dokumentacja z pracy Rady Rodziców przechowywana jest w sekretariacie placówki.
 14. Członkowie Rady nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji na posiedzeniu Rady Rodziców.

IV. Zadania Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działalności Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 1. Kontroluje raz w roku działalność w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami Rady Rodziców.
 2. Kontroluje raz w roku działalność finansowo – gospodarczą w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości Rady Rodziców.
 3. Składa roczne sprawozdania ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi na posiedzeniu Rady Rodziców.

V. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców
Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady w jednostkach resortu edukacji narodowej.

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności statutowej placówki z następujących źródeł:
  a. z dobrowolnych składek rodziców: wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego:
  – rodzice w każdym nowym roku szkolnym składają na piśmie deklarację składki na Radę Rodziców;
  – rodzice mogą wpłacać składkę jednorazowo, na cały rok (z bonifikatą 20%), półrocze (z bonifikatą 15%), względnie kwartał (z bonifikatą 10%) – według uznania i możliwości;
  – drugie dziecko danej rodziny uiszcza składkę w wysokości 50%.
  b. innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Składki przeznaczone są: na wydatki grup w wysokości 50% zebranych środków, na zakup nagród, artykułów spożywczych, a także na inne wydatki związane z działalnością statutową placówki, które nie mogą być sfinansowane z bieżących środków budżetowych.
 3. Środki w wysokości 50 % przypadające na daną grupę, zebrane w roku kadencji Rady Rodziców są wydawane w danym roku szkolnym.
 4. Wszelkie pomoce naukowe i urządzenia zakupione z funduszy Rady Rodziców placówki stają się własnością placówki i podlegają inwentaryzacji.
 5. Zbieraniem funduszy z dobrowolnych składek zajmuje się sekretariat placówki.

VI. Gospodarka finansowa i obsługa księgowa

 1. Nad prawidłową realizacją gospodarki finansowej czuwa przewodniczący Rady Rodziców wraz z Dyrektorem placówki.
 2. Obsługę księgową Rady Rodziców prowadzi biuro rachunkowe, z którym zawarta jest umowa.
 3. Środki finansowe Rady Rodziców są gromadzone w banku na wydzielonym koncie.
 4. Dokumenty finansowo – księgowe muszą być przed zaksięgowaniem zatwierdzone i zaakceptowane przez dyrektora placówki oraz przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego (pod względem merytorycznym); pod względem formalno – rachunkowym przez pracownika sekretariatu, który również odpowiada za środki finansowe Rady Rodziców.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie.
 2. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez Dyrektora placówki lub podległych mu pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – Rada Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora placówki lub Rady Pedagogicznej oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
 3. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami placówki, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – Rada Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego placówkę.
 4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: „Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku”.
 5. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub dobrem placówki – Dyrektor placówki zawiesza ich wykonanie i przekazuje do ponownego rozpatrzenia przez Radę Rodziców.

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Radę Rodziców w dniu 02 listopada 2015 r.

Back to top button