Regulaminy

Regulamin Płockich Konfrontacji Gitarowych 2021

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalno-Artystycznej i Nauki
SEKAN

Regulamin
XIII Płockich Konfrontacji Gitarowych
konkurs online

Organizator:
Stowarzyszenie Edukacji Kulturalno-Artystycznej i Nauki SEKAN, ul. Tumska 9a, 09-400 Płock

Zasięg konkursu:
ogólnopolski

Celem konkursu jest:

 • odkrywanie młodych talentów,
 • upowszechnianie gry na instrumentach i wspólnego muzykowania,
 • animacja amatorskiego ruchu muzycznego,
 • konfrontacja umiejętności,
 • integracja uczestników konkursu,
 • wymiana doświadczeń w zakresie szerokiego spectrum technik gry na gitarach (klasycznych, akustycznych, elektrycznych, basowych).

Uczestnicy:

 • konkurs adresowany jest do gitarzystów amatorów: solistów i zespołów gitarowych od duetu do oktetu (absolwenci Szkół Muzycznych II stopnia traktowani są, jako zawodowcy – nie mogą brać udziału w konkursie),
 • w grupie solistów obowiązują dwie kategorie wiekowe:
  – do 15 lat (włącznie),
  – 16 lat i więcej,
 • w konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy Grand Prix Płockich Konfrontacji Gitarowych z poprzednich edycji.

Zasady uczestnictwa:

 • wypełnioną kartę zgłoszenia, dostępną na stronie internetowej www.mdk-plock.pl w zakładce „regulaminy”należy przesłać do 30 kwietnia 2021 r. na adres mailowy: konfrontacje.gitarowe@gmail.com
 • do karty zgłoszenia należy dołączyć nagranie własnej prezentacji w formacie AVI lub mp4 na płycie lub drogą mailową (materiał może być nagrany telefonem komórkowym),
 • nagrania należy dokonać w taki sposób aby osoba grająca/ osoby grające była/y wyraźnie widoczna/e na nagraniu (w tym ręce grającego),
 • każdy wykonawca/zespół może zaprezentować utwory własne lub z szeroko pojętej klasyki gitary; interpretacja utworów dowolna,
 • obowiązuje wykonanie na gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej lub basowej,
 • łączny czas nagrania nie powinien przekraczać 12 minut,
 • dopuszcza się, w przypadku solisty, użycia podkładu z CD,
 • wszystkie nadesłane nagrania zostaną opublikowane na Facebooku Stowarzyszenia SEKAN oraz na kanale Youtube Stowarzyszenia

Etapy konkursu:

 • Etap I – kwalifikacja uczestników konkursu do II etapu na podstawie nadesłanych nagrań,
 • Etap II – wyłonienie zdobywcy Grand Prix, przyznanie nagród i wyróżnień.

Jury:

 • skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem konkursu,
 • Jury oceniać będzie stosując skalę punktową maksymalnie do 100 pkt.,
 • nagrody będą przyznawane w/g następującej punktacji:
  – Złota Struna Płockich Konfrontacji Gitarowych – I miejsce (90 – 100 pkt),
  – Srebrna Struna Płockich Konfrontacji Gitarowych – II miejsce (75 – 89 pkt),
  – Brązowa Struna Płockich Konfrontacji Gitarowych – III miejsce (60 – 74 pkt),
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału punktów,
 • Jury może przyznać wyróżnienia specjalne dla uczestników konkursu,
 • spośród laureatów Jury wyłoni zdobywcę Grand Prix Płockich Konfrontacji Gitarowych – nagroda główna,
 • decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne,
 • Jury, powołane przez organizatora, oceniać będzie w oparciu o następujące kryteria:
  – umiejętności interpretacyjne,
  – muzykalność,
  – poziom warsztatu muzycznego,
  – energia sceniczna,
  – dobór repertuaru,
  – ogólny wyraz artystyczny,
 • zbiorcza punktacja konkursowa udostępniona zostanie wszystkim zainteresowanym po zakończeniu konkursu.

Nagrody:

 • wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy,
 • dla laureatów przewidziane są nagrody,
 • nagrody będzie można odebrać w siedzibie organizatora, tj. w Młodzieżowym Domu Kultury , ul. Tumska 9a lub mogą zostać do laureatów wysłane za pobraniem

Terminy i miejsce ogłoszenia wyników:

Postanowienia końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień zawartych w Regulaminie Konkursu, ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 • Karta zgłoszenia jest integralną częścią regulaminu.
 • Zgłaszając się do konkursu, uczestnik/opiekun niepełnoletniego uczestnika akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji XII Płockich Konfrontacji Gitarowych 2020 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć zarejestrowanych podczas konkursu do celów promocyjnych, bez wypłacania honorariów autorskich.
 • Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego nierozstrzygnięcia, jeśli poziom zgłoszeń będzie dla niego niesatysfakcjonujący lub gdy zajdą znaczące okoliczności niezależne od Organizatora uniemożliwiające realizację konkursu.

DO POBRANIA:

Back to top button