Statut

Statut
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku

Statut opracowany na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 (Dz.U. 2023 poz. 2005), a także rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 52, poz. 466) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2022 poz. 1757).

§ 1
Informacja o placówce

 1. Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, zwany dalej MDK jest placówką oświatowo – wychowawczą w systemie placówek wychowania pozaszkolnego działającą w oparciu o przepisy Ustawy o systemie oświaty. Organem prowadzącym jest Miasto Płock. Placówka organizuje w czasie wolnym od nauki stałe zajęcia edukacyjne, wychowawcze, w zakresie działalności artystycznej, rekreacyjnej, opiekuńczej, sportowej oraz cykliczne imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży – zwanych dalej uczestnikami lub wychowankami. Realizuje zadania na rzecz dzieci i młodzieży – a w niektórych formach także i osób dorosłych – o zasięgu miasta Płocka, regionu, województwa, a także w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej. MDK na zlecenie organu prowadzącego od 1992 roku posiada jako swoją filię  Ogród  Jordanowski, a od 2013 roku Ogród Jordanowski wraz z kompleksem sportowym „moje boisko – Orlik 2012”. Od 2001 roku, rozszerzając swoją działalność, prowadzi filię eMDeKuś w Szkole Podstawowej nr 23, na osiedlu Podolszyce Północ.
 2. Nazwa i siedziba placówki
  Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku
  ul. Tumska 9a
  09-400 Płock
 3. Nazwy i adresy filii
  I.
  Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku
  Filia w Ogrodzie Jordanowskim wraz z kompleksem sportowym „Moje boisko – Orlik 2012”, ul. 4 Pułku Strzelców Konnych, 09-400 Płock
  II.
  Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, Filia – eMDeKuś w SP nr 23, ul. Walecznych 20, 09 – 409 Płock
  III.
  Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, Filia „Przystanek Maciuś”, ul. Harcerska 2a, 09 – 409 Płock
 4. Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego może realizować zadania także poza swoją siedzibą.

§ 2
Cele i zadania placówki

 1. Ujawnianie i rozwijanie talentów, uzdolnień, zainteresowań i umiejętności, wpływ na pozytywny
  rozwój osobowości oraz przygotowanie uczestników do życia społecznego, wychowanie
  miłośników, entuzjastów, propagatorów sztuki – aktywnych uczestników i twórców życia
  kulturalnego.
 2. Uchylony.
 3. Szeroko pojęta edukacja kulturalna.
 4. Dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie sprawności fizycznej uczestników.
 5. Pogłębianie i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin, szczególnie wykraczającej poza programy
  szkolne.
 6. Integracja dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.
 7. Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych.
 8. Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
 9. Tworzenie wzorców i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego spędzania
  czasu wolnego.
 10. Poznawanie i kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego.
 11. Pozyskiwanie i kształcenie animatorów kultury, organizatorów turystyki i kultury fizycznej.
 12. Tworzenie atmosfery do wychowania uczestników w duchu korczakowskiej myśli pedagogicznej;
  w poczuciu zaufania, bezpieczeństwa i partnerstwa.
 13. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju
  i innych kultur.
 14. Rozwijanie swej działalności w sposób umożliwiający stałe wzbogacanie jej form, zasięgu i skuteczności.
 15. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, możliwości czynnego udziału w wartościowych artystycznie, społecznie i wychowawczo różnorodnych formach działalności placówki.

§ 3
Sposoby realizacji zadań

 1. Działalność dydaktyczno – wychowawcza dla stałych, okresowych i okazjonalnych uczestników zajęć.
 2. Organizowanie otwartych imprez takich, jak: konkursy, przeglądy, zawody, festiwale, warsztaty, happeningi, festyny itp. – we współpracy z placówkami oświatowymi i kulturalnymi gminy Płock, regionu, powiatu, województwa oraz organizacjami pozarządowymi.
 3. Prowadzenie różnorodnych akcji, np. charytatywnych i profilaktycznych.
 4. Inicjowanie i wspieranie struktur samorządowych młodzieży.
 5. Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji – wycieczki, obozy, rajdy itp.
 6. Poradnictwo, szkolenia, kursy, seminaria i warsztaty.
 7. Stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych z zakresu edukacji kulturalno – artystycznej.
 8. Dostosowanie oferty do potrzeb środowiska lokalnego.
 9. Służenie pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych wychowanków.
 10. Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i podejmowanie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.
 11. Uchylony

§ 4
Organy placówki

 1. Organami placówki są:
  a) Dyrektor placówki
  b) Rada Pedagogiczna
  c) Rada Rodziców
  d) Samorząd Wychowanków
 2. W MDK może działać Rada Placówki. Jeśli nie zostaje powołana, jej kompetencje przejmuje Rada Pedagogiczna.

§ 5
Kompetencje i zasady współdziałania organów placówki

I.
Pracą MDK kieruje Dyrektor przy udziale Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z zachowaniem ich uprawnień wynikających ze stosownych aktów prawnych.

 1. Dyrektor MDK kieruje działalnością placówki  i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Uchylony
 3. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.
 4. Dyrektor MDK realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.
 5. Dyrektor    placówki    za    zgodą    organu    prowadzącego    może    tworzyć    stanowiska
  wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 6. Dyrektor powołuje wicedyrektorów zgodnie z obowiązującymi przepisami po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
 7. Uchylony
 8. Dyrektor w szczególności odpowiada bezpośrednio za:
  a) realizację planów pracy placówki,
  b)organizację pracy Rady Pedagogicznej,
  c) właściwą organizację całości pracy placówki:
  – Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie.
  -Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki.
  d) politykę kadrową, stosownie do obowiązujących przepisów – decyduje w sprawach:
  – zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników
  – dokonywania w czasie roku szkolnego niezbędnych przesunięć i zmian w ramach zatwierdzonego limitu etatów
  – przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
  – występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
  w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla wszystkich pracowników
  e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
 9. Dyrektor powołuje kierowników filii, kierowników działów po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego.
 10. Dyrektor współpracuje z zespołem kierowniczym, w skład którego wchodzą: wicedyrektor i powołani przez niego kierownicy
 11. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 12. Dyrektor stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
 13. Dyrektor placówki może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy uczestników w przypadkach określonych w Regulaminie Uczestnika Zajęć. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków.

II.
W MDK działa Rada Pedagogiczna placówki, która ustala szczegółowy regulamin swojej działalności.

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki oraz jego zmian.
 2. Dyrektor MDK wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie powiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 3. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie Dyrektora.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczestników lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników MDK.
 7. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe.

III.
W MDK działa na zasadach określonych odrębnymi przepisami i zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem Rada Rodziców. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
  a)Dyrektor MDK jako jej przewodniczący,
  b)Nauczyciele jako jej członkowie.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków w terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 5. Dyrektor placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej, niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.
 6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej, w szczególności należy:
  a) zatwierdzanie rocznych planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki,
  b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce
  c) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków
 7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  a)organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
  b) projekt planu finansowego MDK,
  c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 8. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki oraz jego zmian.
 9. Dyrektor MDK wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie powiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 10. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie Dyrektora.
 11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 13. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczestników lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników MDK. 14) Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe.

IV.
W MDK działa Samorząd Wychowanków.

 1. Samorząd stanowią wszyscy uczestnicy zajęć w MDK.
 2. Zarząd, jako organ Samorządu Wychowanków, wybierany jest przez uczestników kół zainteresowań. Zasady jego wybierania i działania określa regulamin uchwalany przez ogół wychowanków w głosowaniu bezpośrednim, równym, tajnym i powszechnym.
 3. Zarząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczestników, takich jak:
  a) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
  b)Prawo do udziału w organizacji życia placówki
  c) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem
  d) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
 4. Zasady działania samorządu MDK określa jego regulamin, zgodny ze statutem placówki.

§ 6
Sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami placówki.

 1. Dyrektor zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji. Organy placówki posiadają swoje regulaminy.
 2. Każdy organ ma prawo składać skargi i wnioski do Dyrektora placówki. Dyrektor przeprowadza działania wyjaśniające udzielając odpowiedzi o wyniku postępowania.
 3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego decyzja Dyrektora jest wiążąca dla obu stron.
 4. W przypadku, gdy Dyrektor jest stroną, spór rozstrzyga organ prowadzący placówkę. W pozostałych przypadkach spór rozstrzyga Dyrektor.

7
Organizacja placówki

 1. Arkusz organizacyjny MDK na każdy rok kulturalno – oświatowy opracowuje dyrektor MDK przy udziale zespołu kierowniczego do 30 kwietnia każdego roku, a zatwierdza organ prowadzący w terminie do 25 maja.
 2. W arkuszu określa się w szczególności liczbę pracowników placówki, ilość etatów, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną ilość godzin zajęć finansowanych przez organ prowadzący; wszystkie formy zajęć stałych, okazjonalnych i okresowych; poziom wykształcenia nauczyciela, specjalność, wykształcenie uzupełniające i staż pedagogiczny, stopień awansu zawodowego oraz wykaz nauczycieli, którzy zakończą staż w danym roku szkolnym
 3. Wewnętrzną strukturę organizacyjną stanowią filie, działy programowe, pracownie i komórka
  administracyjno – gospodarcza.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną jest koło (zespół, grupa, sekcja).
  1) Liczba uczestników w kole nie może być mniejsza niż 12 osób. W przypadku pracy z młodzieżą szczególnie utalentowaną lub realizującą program o wąskiej specjalizacji dopuszcza się mniejszą liczbę uczestników.
  2) Wyjątki przewidziane w pkt. 1) wymagają zatwierdzenia przez organ prowadzący.
  4.1. W placówce mogą być prowadzone zajęcia indywidualne, za zgodą organu prowadzącego.
  4.2. Uchylony            
 5. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć placówki.
 6. W placówce podstawowym tygodniowym wymiarem czasu pracy dla zajęć stałych w grupach liczących co najmniej 12 wychowanków są co najmniej 2 godz.
 7. Godzina zajęć w stałych formach wynosi 45 minut.
 8. Na wniosek dyrektora placówki, organ prowadzący może wyrazić zgodę na większy godzinowy tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach, w ramach posiadanych środków finansowych.
 9. Placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu swoich uczestników na zajęciach i imprezach, w tym organizowanych poza obiektami należącymi do placówki.
 10. Dział tworzy się z kół o działalności zbliżonej tematycznie lub odpowiedniego rodzaju działalności specjalistycznej o charakterze zajęć stałych, okazjonalnych i okresowych.
 11.   Uchylony
 12. W Młodzieżowym Domu Kultury mogą działać stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności placówki. Podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie wymaga uzyskania zgody dyrektora placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.
 13. Dyrektor MDK może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o utworzenie filii, agendy lub ośrodka zamiejscowego.
 14. W filiach placówki można tworzyć stanowiska kierowników filii.
 15. Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w ciągu 6 dni tygodnia. Zajęcia w formach okazjonalnych, okresowych, imprez i inne prowadzone są również w dni wolne od pracy oraz ferie zimowe i letnie.
 16. Godziny pracy placówki ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i organem
  prowadzącym w zależności od potrzeb środowiska.
 17. Kompleks sportowy „Moje boisko – Orlik 2012” prowadzi działalność zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Pracy MDK.

§8
Zakres zadań i obowiązków nauczycieli oraz innych pracowników placówki

 1. Zajęcia z uczestnikami prowadzą nauczyciele. Działalność placówki może być uzupełniona świadczeniami wolontariuszy.
 2. Do podstawowych zadań nauczyciela należą:
  1) Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, odpowiedzialność za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.
  2) Kształcenie, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów uczestników.
  3) Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy.
  4). Uchylony
 3. Obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli w MDK reguluje Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 174/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w ust. 3 ustawy z dnia 26 sierpnia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock.
 4. Ramowymi obowiązkami nauczyciela są:
  1)   Rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem.
  2) Twórcze uczestniczenie w opracowaniu, realizacji i podsumowaniu planu pracy swojej pracowni.
  3)  Odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci i młodzieży.
  4)  Prowadzenie obowiązującej w MDK dokumentacji pracy.
  5)  Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej MDK.
  6)  Dbałość o estetykę, funkcjonalność i porządek w miejscu pracy.
  7)  Odpowiedzialność materialna za sprzęt i pomieszczenie, w którym pracuje.
  8)  Przestrzeganie regulaminów wewnętrznych MDK.
  9) Bieżące zadania wychowawcze zapewniające wychowankom podczas ich pobytu w placówce, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 5. Uchylony.
 6. Dla potrzeb działalności administracyjno — gospodarczej placówki zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi niebędący pracownikami pedagogicznymi, którzy
 7. realizują swoje zadania zgodnie z przydziałem czynności przypisanym do każdego stanowiska.

§9
Zasady rekrutacji i udziału dzieci i młodzieży w zajęciach organizowanych przez placówkę.

 1. Zasady uczestnictwa, rodzaje wyróżnień i kar, prawa i obowiązki poszczególnych grup
  uczestników (stałych, okresowych, okazjonalnych), a także społecznych
  nauczycieli określa Regulamin Uczestnika zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
  1) Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę jest dobrowolne.
  2) Uczestnikami MDK są dzieci (od lat czterech), młodzież oraz studenci.
  3) Nabór prowadzony jest zgodnie z zasadami rekrutacji. Liczba przyjmowanych uczestników uwarunkowana jest liczbą miejsc w poszczególnych formach stałych.
  4) W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy chętni.
  4a W ciągu roku można włączyć się do każdej z działających grup, jeśli są wolne miejsca. W przypadku kół zainteresowań o różnym stopniu zaawansowania (nauka gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, etc.) o przyjęciu do danej grupy decyduje nauczyciel prowadzący, biorąc pod uwagę stopień umiejętności uczestnika.
  5) W przypadku niepełnoletnich kandydatów na uczestników wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.
 2. Rodzaje nagród stosowanych wobec uczestników:
  1) Pochwała ustna
  2) Nagrody rzeczowe
  3) Dyplom pochwalny
  4) Uchylony.
  5) Dotacje związane z udziałem w warsztatach, przeglądach, konkursach, etc.
 3. Rodzaje kar stosowanych w MDK wobec uczestników:
  1) Upomnienie ustne nauczyciela
  2) Upomnienie pisemne z przesłaniem do rodziców
  3) Zawieszenie uczestnictwa w MDK na ustalony okres.
  4) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy uczestników w następujących
  przypadkach:
  a) długotrwałej, nieusprawiedliwionej absencji uczestnika na zajęciach,
  b) rażącego bądź długotrwałego lub wielokrotnego naruszania reguł kultury osobistej, zasad współżycia społecznego,
  c) negatywnego i demoralizującego wpływu na innych uczestników,
  d) stwierdzenia podczas zajęć, iż uczestnik znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
  e) nieprzestrzegania Regulaminu Uczestnika Zajęć,
  f) trzykrotnego wcześniejszego ukarania innymi karami za podobne rodzajowo zachowanie uczestnika.
 4. Tryb odwołania się uczestnika od kary:
  1) Skargę przyjmuje Dyrektor, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej
  2) Niezależnie uczestnik ma prawo zwrócić się do jednego z organów placówki – Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Wychowanków.
  3) Uchylony
 5. Uczestnik MDK ma następujące obowiązki:
  1) Systematycznie bierze udział w wybranych przez siebie zajęciach.
  2) Przestrzega regulaminu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć i podczas wyjazdów. O dostrzeżonych nieprawidłowościach budzących wątpliwości powiadamia opiekuna.
  3) W czasie trwania zajęć nie opuszcza obiektu bez pozwolenia opiekuna.
  4) Szanuje swoich kolegów, opiekunów, pracowników placówki. Dba o mienie MDK.
 6. Każdy uczestnik MDK ma prawo do:
  1) Godnego traktowania.
  2) Wyrażania własnego zdania i poglądów.
  3) Rozwoju zainteresowań i talentów twórczych w atmosferze akceptacji i zaufania.
  4) Zapoznania się z treścią programu pracy, jego celami i zamierzeniami.
  5) Realizowania programu wraz z grupą.
  6) Udziału w pracach Samorządu Wychowanków.
  7) Udziału w konkursach, festiwalach, zawodach sportowych.
  8) Uczestnictwa w warsztatach, obozach artystycznych i sportowych.

§10
Majątek i finanse

 1. Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku jako jednostka budżetowa jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek  budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Środki finansowe na działalność jednostki pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł.
 3. Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora, dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
 4. Wszelkie wpływy uzyskane przez jednostkę stanowią dochody budżetu miasta Płocka.
 5. Wydatki jednostki realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.
 6. Obsługa finansowo – księgowa  jednostki jest prowadzona przez Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku.
 7. Rachunkowość oraz sprawozdawczość prowadzona jest przez pracowników Zarządu Jednostek Oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
 8. Sprawozdania finansowe i budżetowe jednostki sporządzają pracownicy Zarządu Jednostek Oświatowych, podpisuje Główny Księgowy Zarządu Jednostek Oświatowych oraz Dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych jako kierownik jednostki obsługującej i przekazuje terminowo do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
 9. Jednostka prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jej dyspozycji.
 10. Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3 500,00 zł podejmuje samodzielnie Dyrektor jednostki, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka.
 11. Zatrudnienie w jednostce ustala Dyrektor, biorąc pod uwagę:
  a)potrzeby,
  b) środki ujęte w planie finansowym,
  c) standardy zatrudnienia nauczycieli miejskich przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia wskaźników organizacji oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock, do celów kalkulacji planów finansowych tych jednostek,
  d) zasady kalkulacji liczby etatów pracowników administracji i obsługi dla miejskich przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia sposobu ustalania liczby etatów pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji planów finansowych tych jednostek.
 12. Zmiana wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, jest możliwa wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.
 13. Kontrolę działalności, kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy Urzędu Miasta.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Do samodzielnego występowania i podejmowania zobowiązań w imieniu MDK Prezydent Miasta Płocka upoważnia dyrektora.
 2. Dokumentacja MDK jest prowadzona, gromadzona i przechowywana zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 3. Uchylony
 4. Integralną część statutu stanowią: regulamin uczestnika zajęć, regulamin pracy, regulamin Rady Pedagogicznej, regulamin Rady Rodziców, regulamin Samorządu Wychowanków, schemat organizacji placówki, Instrukcja Obiegu Dokumentów Księgowych oraz Regulamin Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych.

§12

Powyższy tekst jednolity statutu wraz ze zmianami został uchwalony przez Radę Pedagogiczną MDK w dniu 4 czerwca 2024 roku.

Płock, czerwiec 2024 r.

Back to top button