Regulaminy

Mój Płock – moje miasto. Regulamin konkursu

Regulamin
XIX Miejskiego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego
MÓJ PŁOCK – MOJE MIASTO

Ideą konkursu jest pokazanie w formie plastycznej i fotograficznej najpiękniejszych i najciekawszych miejsc Płocka

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku

Cele konkursu:

 • promocja miasta, jego walorów kulturowych
 • umacnianie poczucia tożsamości regionalnej
 • kształtowanie u uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do zabytków architektury i potrzeby ich ochrony
 • rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej młodzieży
 • poszukiwanie nowych rozwiązań plastycznych i fotograficznych
 • konfrontacja dokonań młodych artystów plastyków i fotografów
 • stworzenie możliwości prezentacji swoich prac

Tematyka konkursu w 2024 roku: Płockie kościoły

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego.
 2. Każda placówka może wytypować do czterech uczniów w kategorii plastyki. Ograniczenie nie dotyczy kategorii fotografii.
 3. Prace mogą być wykonane w technikach:
  plastyka
  fotografia
 4. Na zgłoszenia uczestników czekamy do 15 maja 2024 r. (osobiście lub telefonicznie MDK, ul. Tumska 9a, tel. 24 364 77 15).
 5. Prace będą wykonywane w plenerze w poniedziałek, 20 maja 2024 r. w godz. 9.30-12.30 (zbiórka uczestników w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Tumska 9 a, sala 18, o godz. 9.00). Uwaga: Każdy uczestnik zobowiązany jest w dniu konkursu dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia (wzór karty w załączeniu).
 6. Fotografie będą wykonywane w tym samym czasie, co prace plastyczne.
  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. Wybrane fotografie zostaną zgrane z kart pamięci
  na komputer MDK w dniu konkursu, a na odbitki wykonane przez uczestników konkursu czekamy do 26 maja 2024 r. Format odbitek nie może być mniejszy niż 20×30 cm.
  Nie dopuszcza się elektronicznej obróbki wykonanych fotografii.
 7. Format prac plastycznych A1,A2.
 8. Prosimy zabezpieczyć we własnym zakresie materiały plastyczne (kartony, farby, kredki i inne). Podkłady i sztalugi w razie potrzeby zapewnia Organizator.
 9. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii (plastyka
  i fotografia).
 10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek)
  o godz. 12 w Galerii Plastycznej Twórczości Dziecka w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Tumska 9 a.
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury oraz w mediach społecznosciowych, m.in. na oficjalnym profilu MDK na portalu Facebook wraz z podaniem danych osobowych autorów prac: imienia, nazwiska, wieku, nazwy placówki.
  Wybrane prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Młodzieżowym Domu Kultury oraz w mediach społecznościowych m. in. na stronie internetowej Organizatora, z podaniem danych osobowych autorów prac: imienia, nazwiska, wieku, nazwy szkoły/placówki.
 12. Karta zgłoszenia, zawierająca klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowi integralną część regulaminu.
 13. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i mogą być wykorzystywane do publikacji bez wypłacania honorariów ich autorom.
 14. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 15. Kontakt: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a, tel. 24 364 77 15, adres e-mail: dzialimprez@mdk-plock.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego z siedzibą w Płocku przy ul. Tumskiej 9a. Zgodnie z art. 8 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. uczestnicy konkursu jak i opiekunowie uczestników niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek uczestnika, placówka delegująca i telefon kontaktowy) i wizerunku do celów promocyjnych i organizacyjnych związanych z konkursem oraz działalnością kulturalno-edukacyjną Młodzieżowego Domu Kultury. Osoby przekazujące dane osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

DO POBRANIA:

Back to top button