Regulaminy

Konkurs fotograficzny Autoportret – regulamin

Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
AUTOPORTRET

 1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku, ul. Tumska 9a.
 2. Cele:
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii,
 • odkrywanie i promowanie talentów,
 • popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
 1. Tematem konkursu jest autoportret – fotograficzny portret własny uczestnika konkursu, wykonany przez niego samego.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących w wieku od 8 do 20 lat.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę fotograficzną własnego autorstwa.
  Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.
 4. Technika prac jest dowolna. Prace (czarno-białe lub kolorowe) należy przesłać w formie wydruku lub odbitki fotograficznej o wymiarach minimum 20 x 30 cm na adres Organizatora. Na odwrocie pracy należy podać imię i nazwisko autora.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane/eksponowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach.
 6. Terminarz konkursu: składanie prac do 5 kwietnia 2024 r. (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego); internetowe rozstrzygnięcie konkursu: 26 kwietnia 2024 r.
 7. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora jury. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 8. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora (www.mdk-plock.pl) oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook wraz z podaniem imienia, nazwiska, wieku autora pracy oraz nazwy szkoły/placówki, do której uczęszcza i nazwy miejscowości. Wybrane prace zaprezentowane będą na wystawie w pokonkursowej w siedzibie Organizatora. Wystawa pokonkursowa zostanie opublikowana również w Internecie (na stronie www.mdk-plock.pl oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook),
 9. Laureaci konkursu (wyłącznie laureaci – nie wszyscy uczestnicy) zobowiązani będą do przesłania pracy w formie elektronicznej w celu zorganizowania pokonkursowej wystawy w Internecie. Po posiedzeniu jury Organizator powiadomi wybranych uczestników o potrzebie nadesłania pliku z nagrodzoną fotografią. Prace należy przesłać w formacie TIF lub JPG w rozdzielczości min. 300 dpi. Prace w formie pliku muszą być identyfikowalne poprzez podanie w nazwie pliku imienia i nazwiska autora (bez polskich znaków).
 10. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie rozpowszechniania nadesłanych na konkurs fotografii na wystawach i w publikacjach związanych z konkursem oraz z promocją osiągnięć uczestników i promocją działalności Organizatora, bez wypłacania honorariów autorskich, w tym w publikacjach internetowych.
 12. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną przesłane pocztą. Laureatów z Płocka prosimy o odbiór osobisty w siedzibie Organizatora, po telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru. Nagrody nieodebrane w terminie 3 miesięcy, z przyczyn niezależnych od Organizatora, przechodzą do puli nagród kolejnych konkursów Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku.
 13. Organizator zwraca uwagę na konieczność starannego zabezpieczenia wysłanych odbitek lub wydruków przed uszkodzeniem w czasie transportu (usztywnione opakowania) i nie bierze odpowiedzialności za ich ewentualne zniszczenie lub zaginięcie. Prace uszkodzone lub pogniecione nie będą mogły wziąć udziału w wystawie pokonkursowej.
 14. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie może naruszać ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.
 15. Prace należy dostarczyć na adres Organizatora:
  Młodzieżowy Domy Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock.
  tel. 24 364 77 15, mail: dzialimprez@mdk-plock.pl
 16. Karta zgłoszenia, wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowi integralną część regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
 17. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

DO POBRANIA:

Back to top button