Regulaminy

Ja i Król Maciuś Pierwszy

Regulamin
XXI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
Ja i Król Maciuś Pierwszy

1. Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku

2. Cele:

 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażenia odczuć i refleksji nad ideałami Króla Maciusia
 • Konfrontacja osiągnięć dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk pięknych
 • Wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne

3. Uczestnicy:

Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat. Kategorie wiekowe:

 • 4-6 lat
 • 7-9 lat
 • 10-12 lat
 • 13-16 lat

4. Tematyka konkursu:

 • Aktualności idei głoszonych przez Króla Maciusia
 • Przygody Króla Maciusia
 • Postrzeganie Króla Maciusia przez jego rówieśników

5. Warunki uczestnictwa:

 • Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę w formacie nie mniejszym niż A3, w dowolnie wybranej technice:
  a) malarstwo (tempera, klejówka, kredki, tusze kolorowe, collage, farby olejne, akwarele, pastele suche i olejne)
  b) malarstwo na tkaninie
  c) rysunek i grafika (linoryt, drzeworyt, monotypia)
  d) tkanina artystyczna (batik)
  c) ceramika
 • Prace należy opatrzyć kartą informacyjną:
  Imię i nazwisko…………………………………………………………………
  wiek…………………………….
  adres i telefon placówki…………………………………………………..
  imię, nazwisko i telefon opiekuna…………………………………..
 • Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz zgody (stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu). W przypadku nadsyłania wielu prac należy dodatkowo dołączyć zbiorczą listę z podziałem na kategorie wiekowe.
 • Przystąpienie do konkursu wymaga wyrażenia zgody przez opiekuna osoby niepełnoletniej na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek uczestnika, placówka delegująca, telefon kontaktowy oraz w przypadku laureatów – adres wysyłki do nagrody). Dane te przetwarzane będą do celów organizacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem oraz działalnością kulturalno-edukacyjną Młodzieżowego Domu Kultury. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.
 • Termin nadsyłania prac upływa 13 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 listopada 2020 r. (w tym dniu protokół jury będzie zamieszczony na stronie internetowej mdk-plock.pl). Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wpłacania honorariów autorskich (wraz z podaniem nazwiska, wieku autora pracy oraz nazwy szkoły/przedszkola). Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych jest integralną częścią regulaminu (załącznik nr 1).

Zapraszamy do udziału w konkursie
i życzymy powodzenia 🙂

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego
09-400 Płock, ul. Tumska 9a tel. 24 264 77 15 fax: 24 364 77 12
http:// mdk-plock.pl, e-mail: dzialimprez@mdk-plock.pl

Back to top button