Regulaminy

Mój przyjaciel zwierzak 2023 – regulamin konkursu

Regulamin
II Miejskiego Konkursu Fotograficznego
MÓJ PRZYJACIEL ZWIERZAK

 1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku, ul. Tumska 9a
 2. Cele:
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii,
 • odkrywanie i promowanie talentów,
 • popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
 • rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli, doznań poprzez fotografię,
 • podkreślenie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka, świętowanie
 1. Tematyka konkursu: przedstawienie za pomocą fotografii swojego przyjaciela – zwierzę.
  Żeby nazwać zwierzę przyjacielem musimy je poznawać, przebywać z nim, zachwycać się nim, lubić, przywiązać się… i w konsekwencji bardzo o nie dbać.
 2. Adresaci: dzieci i młodzieży w wieku 7–19 lat – uczniowie płockich szkół podstawowych i średnich oraz placówek wychowania pozaszkolnego.
 3. Technika prac: jest dowolna, format minimum 20 x 30 cm, prace mogą być czarno-białe lub kolorowe.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu (indywidualnie lub przez szkołę/placówkę) maksymalnie 3 prace fotograficzne własnego autorstwa. Na odwrocie pracy należy napisać imię, nazwisko i wiek autora. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane lub eksponowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach.
 6. Terminarz konkursu: 
 • składanie prac (w formie wydruku lub odbitki) – do 9 października 2023 r. na adres Organizatora: MDK ul. Tumska 9 a
 • rozstrzygnięcie konkursu: 30 października 2023 r.
 1. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora jury. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora (www.mdk-plock.pl) oraz na profilu  MDK na Facebooku wraz z podaniem imienia, nazwiska, wieku autora pracy oraz nazwy placówki. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Wybrane prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook wraz z podaniem danych osobowych autorów prac: imienia, nazwiska, wieku, nazwy szkoły/placówki.
 4. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie rozpowszechniania nadesłanych na konkurs fotografii na wystawach i w publikacjach związanych z konkursem oraz z promocją osiągnięć uczestników i promocją działalności Organizatora, w tym w publikacjach internetowych – bez wypłacania honorariów autorskich.
 5. Organizator zwraca uwagę na konieczność starannego zabezpieczenia wysłanych odbitek lub wydruków przed uszkodzeniem w czasie transportu (usztywnione opakowania). Prace uszkodzone lub pogniecione nie będą mogły wziąć udziału w wystawie pokonkursowej.
 6. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie może naruszać ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.
 7. Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
 8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Kontakt:
Młodzieżowy Domy Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego
ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock.
tel. 24 364 77 15, mail: dzialimprez@mdk-plock.pl

DO POBRANIA

Back to top button