Mistrz i Uczeń

Regulamin warsztatów „Mistrz i Uczeń”

Regulamin uczestnictwa w zajęciach XXXIV Ogólnopolskich Warsztatach Artystycznych
„Mistrz i Uczeń” 24 – 25 listopada 2021 r.

I. Organizatorem zajęć jest:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku, ul. Tumska 9a, 09-400 Płock

II. Termin trwania Warsztatów: 24 – 25 listopada 2021 r.

III. Warsztaty adresowane są do:

 • nauczycieli,
 • instruktorów,
 • młodzieży.

IV. Zasady uczestnictwa

 1. Udział w Warsztatach mogą wziąć wyłącznie osoby wcześniej zapisane. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie przez Młodzieżowy Dom Kultury do 22 listopada 2021 r. pod nr tel. 24 364 77 15.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest:

Kartę i oświadczenie należy złożyć w dniu rozpoczęcia zajęć (przed ich rozpoczęciem) w Młodzieżowym Domu Kultury.

Druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury www.mdk-plock

 1. O uczestnictwie w Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.
 2. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
 3. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą z podziałem na grupy – dla każdej grupy jednego dnia w dwóch blokach.
  Szczegółowy program Warsztatów dostępny jest na stronie internetowej www.mdk-plock.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu zajęć lub ich odwołania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego rejestrowania i rozpowszechniania wizerunku uczestników podczas brania działu w Warsztatach (w formie filmu i zdjęć), w tym do publikacji na stronie internetowej i profilu facebookowym Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku, jak też w mediach/wydawnictwach do celów promocyjnych.
 5. Nauczyciele biorący udział w Warsztatach otrzymają zaświadczenia Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli o udziale w szkoleniu.
 6. Uczestnicy niepełnoletni: Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Warsztatach za zgodą i na odpowiedzialność opiekuna prawnego. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników poza czasem trwania zajęć, ani w przypadku samodzielnego oddalenia się z zajęć. Za nadzór nad uczestnikami poza czasem trwania zajęć odpowiedzialni są ich opiekunowie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestników i nie sprawuje nad nimi nadzoru.
 9. Korzystanie z materiałów, narzędzi i rekwizytów dostępnych podczas Warsztatów dozwolone jest tylko pod opieką organizatorów.
 10. Każde uszkodzenie sprzętu lub narzędzi i jakiegokolwiek elementu wyposażenia należy niezwłocznie zgłosić organizatorom.
 11. W Warsztatach nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19 ani podlegające kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu.
 12. Każdy uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Za osoby niepełnoletnie oświadczenia składają opiekunowie. W oświadczeniu należy podać dane uczestnika: imię, nazwisko.
  Druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.mdk-plock.pl i przekazać organizatorom w dniu rozpoczęcia Warsztatów lub wypełnić na miejscu.
 13. Uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są do częstej dezynfekcji i mycia rąk, w szczególności przy wejściu na teren odbywania się Warsztatów i przy wyjściu.
 14. Wszystkie osoby wchodzące na teren odbywania się Warsztatów zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa (noszenia maseczki ochronnej, zapewnionej we własnym zakresie), przez cały czas przebywania na Warsztatach.
 15. Osoby uczestniczące w Warsztatach powinny zachować odpowiedni dystans społeczny min. 1,5 m oraz unikać większych zgromadzeń.
 16. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń Organizatorów dotyczących przebiegu Warsztatów i bezpieczeństwa w czasie ich trwania.
 17. Uczestnicy biorący udział w Warsztatach zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz postanowień Regulaminu i zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu innych osób oraz swojego.
 18. Biorąc udział w Warsztatach, lub zgłaszając dziecko do udziału AKCEPTUJĄ Państwo regulamin oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania wszystkich zasad.
Back to top button