Aktualności

Zasady bezpieczeństwa w MDK podczas trwania stanu epidemii COVID-19

Zasady bezpieczeństwa na zajęciach stacjonarnych obowiązujące w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku podczas trwania stanu epidemii COVID-19.

Organizacja zajęć

 1. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 12 osób.
 2. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli), a odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m.
 3. Zajęcia odbywają się w ściśle określonej sali, a przebywanie poza nią jest zabronione.
 4. Godzina rozpoczęcia zajęć zostaje ustalone indywidualnie dla każdej z grup aby ograniczyć kontakt pomiędzy uczestnikami zajęć należącymi do różnych grup.
 5. Monitoruje się codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem sal zajęciowych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych i ciągów komunikacyjnych. Dezynfekuje się powierzchnie dotykowe, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach zajęciowych. Po każdych zajęciach zarządzana jest trzydziestominutowa przerwa, podczas której przeprowadzana jest dezynfekcja i wietrzenie pomieszczenia.
 6. Po uzgodnieniu z dyrekcją placówki i wyrażeniu zgody przez rodziców część zajęć ruchowych może zostać przeniesiona na należące do placówki boisko. Podczas zajęć na wolnym powietrzu obowiązuje reżim sanitarny oraz limit 12 osób w grupie.
 7. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do stosowania się do zasad reżimu sanitarnego i zachowania dystansu społecznego.
 8. Obowiązuje zakaz przebywania w salach zajęciowych lub na korytarzach osób trzecich, w tym rodziców.
 9. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest wyrażenie zgody na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 10. W placówce wyznaczona zostaje izolatorium, do którego kierowane jest dziecko w przypadku wystąpienia niepokojących objawów mogących wskazywać na chorobę zakaźną. O zaistniałej sytuacji bezzwłocznie informowani są rodzice.
 11. Szatnia dostępna jest jedynie dla osób korzystających z form zajęć, w przypadku których zmiana obuwia/odzieży jest niezbędna (np. zajęcia taneczne). Rzeczy pozostawione w szatni są przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Przyprowadzanie i odbieranie uczestników zajęć:

 1. Zbiórka uczestników zajęć odbywa się przed siedzibą placówki skąd uczniowie są odbierani przez nauczyciela i zaprowadzani do właściwej sali.
 2. Po zakończeniu zajęć uczniowie są wyprowadzani przez nauczyciela przed siedzibę placówki skąd są odbierani przez rodziców.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 4. Do placówki może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Uczniowie są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia.

Zasady obowiązujące uczestnika zajęć:

 1. Przed wejściem na teren placówki pracownik, rodzic/opiekun zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Dzieci po wejściu do placówki kierowane są do łazienki w celu umycia rąk.
 2. Do momentu rozpoczęcia zajęć uczestnika obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
 3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do zasad dystansu społecznego (zachowywać odpowiednią odległość, nie wchodzić w bezpośredni kontakt z innymi, nie witać się poprzez uścisk dłoni) oraz ogólnych zasad higieny (regularne mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania twarzy rękoma, zasłanianie twarzy podczas kichania).
 4. Uczestnik posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Obowiązuje zakaz wymieniania się przyborami pomiędzy uczestnikami zajęć.
 5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów.
Back to top button