AktualnościPłockie Konfrontacje GitaroweRegulaminy

XIV Płockie Konfrontacje Gitarowe

Uwaga!!!
Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń na Konfrontacje. Na nagrania czekamy do 4 maja do godziny 12.00. Informacja o kwalifikacji pojawi się na stronie internetowej oraz profilu Konfrontacji na Facebooku 6 maja.

Regulamin
XIV Płockich Konfrontacji Gitarowych
13 maja 2022 r.

Organizator:

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalno-Artystycznej i Nauki, ul. Tumska 9a, 09-400 Płock,
tel.: 24 3647715

Patrner Konfrontacji:

Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku

Zasięg konkursu:

Ogólnopolski

Celem konkursu jest:

 • odkrywanie młodych talentów,
 • upowszechnianie gry na instrumentach i wspólnego muzykowania,
 • animacja amatorskiego ruchu muzycznego,
 • konfrontacja umiejętności,
 • integracja uczestników konkursu,
 • wymiana doświadczeń w zakresie szerokiego spectrum technik gry na gitarach (klasycznych, akustycznych, elektrycznych, basowych).

Uczestnicy:

 1. konkurs adresowany jest do gitarzystów amatorów: solistów i zespołów gitarowych od duetu do oktetu (absolwenci Szkół Muzycznych II stopnia traktowani są, jako zawodowcy – nie mogą brać udziału w konkursie),
 2. prezentacje uczestników są otwarte dla publiczności,
 3. w grupie solistów obowiązują dwie kategorie wiekowe:
 4. do 15 lat (włącznie),
 5. 16 lat i więcej,
 6. w konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy Grand Prix Płockich Konfrontacji Gitarowych z poprzednich edycji.

Zasady uczestnictwa oraz informacje:

 1. wypełnioną kartę zgłoszenia, dostępną na stronie internetowej www.mdk-plock.pl należy przesłać do 22 kwietnia  na adres mailowy: konfrontacje.gitarowe@gmail.com
 2. do karty zgłoszenia należy dołączyć nagranie prezentacji spełniające następujące warunki:
 3. nagranie wideo (obraz i dźwięk) w kadrze poziomym,
 4. rekomendowana rozdzielczość nagrań: 720p lub 1080p,
 5. format kompresji: .mov, .mp4, .avi, MPEG-4,
 6. materiał może być nagrany telefonem komórkowym,
 7. nagrania należy dokonać w taki sposób aby osoba grająca/osoby grające była/y wyraźnie widoczne na nagraniu (w tym ręce grającego),
 8. prezentowane utwory muszą być dobrze słyszalne,
 9. plik z nagraniem i kartą zgłoszenia należy nazwać imieniem i nazwiskiem Uczestnika,
 • każdy wykonawca/zespół może zaprezentować utwory własne lub z szeroko pojętej klasyki gitary; interpretacja utworów dowolna,
 • obowiązuje wykonanie na gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej lub basowej,
 • łączny czas występu nie może przekraczać 12 minut; do regulaminowego czasu występu wlicza się czas strojenia instrumentu przed rozpoczęciem prezentacji,
 • dopuszcza się, w przypadku solisty, użycia podkładu z CD, pendrive
 • w dniu finału organizator zapewnia nagłośnienie: wzmacniacze gitarowe i basowe,
 • konkurs w dniu finału rozpocznie się od godz. 10.00,
 • w dniu finału dopuszcza się możliwość przeprowadzenia próby przed konkursem
  z zastrzeżeniem:
 • próby przeprowadzane będą wyłącznie na sali, w której odbędą się przesłuchania konkursowe,
 • próba trwa maksymalnie 5 minut (łącznie z podpięciem sprzętu),
 • próby trwają od godz. 8.00 do 9.45 (nie ma możliwości przedłużenia tego czasu),
 • kolejność prób wyznacza czas przyjazdu w dniu finału (prosimy przyjechać odpowiednio wcześnie),

11.  wyniki I etapu oraz II etapu (finał) zostaną ogłoszone na stronach:

 • www.mdk-plock.pl,
 • www.facebook.com/sekanplock,
 • www.facebook.com/mdkplock,
 1. podczas ogłoszenia wyników podane zostaną następujące dane: imię, nazwisko, nazwa zespołu, nazwa miejscowości, nazwa placówki.

Etapy przeprowadzenia konkursu:

 • etap I – kwalifikacja uczestników konkursu do II etapu na podstawie nadesłanych nagrań (online),
 • etap II – prezentacje konkursowe, wyłonienie zdobywcy Grand Prix, przyznanie nagród
  i wyróżnień, warsztaty gitarowe, koncert laureatów (Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku).

Jury:

 • skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem konkursu;
 • Jury oceniać będzie stosując ustalone kryteria;
 • Jury przyzna nagrody:
  • Złota Struna Płockich Konfrontacji Gitarowych – I miejsce,
  • Srebrna Struna Płockich Konfrontacji Gitarowych – II miejsce,
  • Brązowa Struna Płockich Konfrontacji Gitarowych – III miejsce;
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału punktów;
 • Jury może przyznać wyróżnienia specjalne dla uczestników konkursu;
 • spośród laureatów Jury wyłoni zdobywcę Grand Prix Płockich Konfrontacji Gitarowych – nagroda główna;
 • decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne;
 • Jury, powołane przez organizatora, oceniać będzie w oparciu o następujące kryteria:
  • umiejętność i interpretacyjne,
  • muzykalność,
  • poziom warsztatu muzycznego,
  • energia sceniczna,
  • dobór repertuaru,
  • ogólny wyraz artystyczny,

Nagrody:

 • wszyscy uczestnicy II etapu i ich opiekunowie otrzymają dyplomy,
 • dla laureatów II etapu przewidziane są nagrody rzeczowe,
 • po konkursie przewidziane są warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości,
 • uczestnicy konkursu zobowiązani są do udziału w warsztatach i występu w koncercie laureatów,
 • nieobecność w koncercie laureatów może skutkować dyskwalifikacją uczestnika konkursu.

Terminy i miejsce imprezy:

 • do  4 maja 2022 r. – nadsyłanie zgłoszeń,
 • do 6 maja 2022 r. – informacja o kwalifikacji.
 • 13 maja 2022 r. – finał XIV Płockich Konfrontacji Gitarowych:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego,
09-400 Płock ul. Tumska 9a,
tel. 24 364 77 15,
e-mail: konfrontacje.gitarowe@gmail.com

Postanowienia końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień zawartych w Regulaminie Konkursu, ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 • Karta zgłoszenia zawierająca klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część regulaminu.
 • Zgłaszając się do konkursu, uczestnik/opiekun niepełnoletniego uczestnika akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w karcie zgłoszenia, dla potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji XIV Płockich Konfrontacji Gitarowych 2022 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady UE 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r,), o sposobie przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019  r. poz. 1781).
 • Uczestnik, zgłaszając się do udziału w XIV Płockich Konfrontacjach Gitarowych, przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawo do korzystania i rozporządzania całością nagrania konkursowego na czas nieoznaczony. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i rozpowszechniania nagrań konkursowych i zdjęć zarejestrowanych podczas konkursu przez wszelkie media do celów promocyjnych, bez wypłacania honorariów autorskich.
 • Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego nierozstrzygnięcia, jeśli poziom zgłoszeń będzie dla niego niesatysfakcjonujący lub gdy zajdą znaczące okoliczności niezależne od Organizatora uniemożliwiające realizację konkursu oraz koncertów.
 • Wszystkie koncerty wykonywane są nieodpłatnie.+

DO POBRANIA:

Back to top button