Regulaminy

Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin
VIII edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego
Jej portret. Jego portret. Ich portret

 1. Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku, ul. Tumska 9a, 09-400 Płock, tel. 24 364 77 15, mail: dzialimprez@mdk-plock.pl.
 2. Tematem konkursu jest portret kobiety, mężczyzny (w każdym wieku).
 3. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących w wieku od 8 do 20 lat.
 4. Technika prac jest dowolna. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu jedną pracę.
 5. Uczestnicy przesyłają prace (czarno-białe lub kolorowe) w formie wydruku lub odbitki fotograficznej o wymiarach minimum 20 x 30 cm oraz na nośniku elektronicznym (plik w formacie TIF lub JPG w rozdzielczości min. 300 dpi). Prace muszą być identyfikowalne poprzez podanie w nazwie pliku imienia i nazwiska autora (bez polskich znaków) Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami w niej się znajdującymi. Na odwrocie pracy w formie wydruku lub odbitki należy podać imię i nazwisko autora pracy.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane/eksponowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach.
 7. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i mogą być dalej prezentowane.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem i promocją działalności Organizatora (katalogi, plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe i internetowe) z zachowaniem praw autorskich.
 9. Organizator zwraca uwagę na konieczność starannego zabezpieczenia wysłanych odbitek/wydruków przed uszkodzeniem w czasie transportu (usztywnione opakowania) i nie bierze odpowiedzialności za ich ewentualne zniszczenie lub zaginięcie. Prace uszkodzone/pogniecione nie będą mogły wziąć udziału w wystawie pokonkursowej.
 10. Terminarz konkursu: składanie prac do 12 marca 2021 roku (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego); rozstrzygnięcie konkursu: 26 marca 2021 roku.
 11. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK (www.mdk-plock.pl) oraz na profilu MDK na portalu Facebook.
  Wystawa pokonkursowa zostanie opublikowana w Internecie, na stronie www.mdk-plock.pl oraz profilu MDK na portalu Facebook), wraz z podaniem imienia, nazwiska, wieku autora pracy oraz  nazwy szkoły/placówki, do której uczęszcza.
 12. Prace należy dostarczyć na adres organizatora: Młodzieżowy Domy Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock.
 13. Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część regulaminu.
 14. Zgłoszenie ucznia do konkursu przez nauczyciela, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela (imię, nazwisko, placówka, telefon) do celów organizacyjnych związanych z konkursem.
 15. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Pliki do pobrania:

Back to top button