Płockie Konfrontacje GitaroweRegulaminy

Płockie Konfrontacje Gitarowe

W związku z obecną sytuacją zmieniamy formułę tegorocznych Płockich Konfrontacji Gitarowych. W tym roku konkurs odbędzie się w sieci, a gitarzystów oceniać będziemy na podstawie nadesłanych nagrań.

Regulamin
XII Płockich Konfrontacji Gitarowych
18 grudnia 2020 r.

Organizator:

 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumska 9a, 09-400 Płock
 • Stowarzyszenie Edukacji Kulturalno-Artystycznej i Nauki SEKAN, ul. Tumska 9a, 09-400 Płock

Zasięg konkursu:
ogólnopolski

Celem konkursu jest:

 • odkrywanie młodych talentów,
 • upowszechnianie gry na instrumentach i wspólnego muzykowania,
 • animacja amatorskiego ruchu muzycznego,
 • konfrontacja umiejętności,
 • integracja uczestników konkursu,
 • wymiana doświadczeń w zakresie szerokiego spectrum technik gry na gitarach (klasycznych, akustycznych, elektrycznych, basowych).

Uczestnicy:

 • konkurs adresowany jest do gitarzystów amatorów: solistów i zespołów gitarowych od duetu do oktetu (absolwenci Szkół Muzycznych II stopnia traktowani są, jako zawodowcy – nie mogą brać udziału w konkursie),
 • w grupie solistów obowiązują dwie kategorie wiekowe:
  – do 15 lat (włącznie),
  – 16 lat i więcej,
 • w konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy Grand Prix Płockich Konfrontacji Gitarowych z poprzednich edycji.

Zasady uczestnictwa:

 • wypełnioną kartę zgłoszenia, dostępną na stronie internetowej www.mdk-plock.pl należy przesłać do 11 grudnia na adres mailowy: konfrontacje.gitarowe@gmail.com
 • do karty zgłoszenia należy dołączyć nagranie własnej prezentacji w formacie AVI na płycie lub drogą mailową (materiał może być nagrany telefonem komórkowym),
 • każdy wykonawca/zespół może zaprezentować utwory własne lub z szeroko pojętej klasyki gitary; interpretacja utworów dowolna,
 • obowiązuje wykonanie na gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej lub basowej,
 • łączny czas nagrania nie powinien przekraczać 12 minut,
 • dopuszcza się, w przypadku solisty, użycia podkładu z CD,
 • wszystkie nadesłane nagrania zostaną opublikowane na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury: www.mdk-plock.pl oraz facebookowych profilach MDK oraz Stowarzyszenia SEKAN

Jury:

 • skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem konkursu,
 • Jury oceniać będzie stosując skalę punktową maksymalnie do 100 pkt.,
 • nagrody będą przyznawane w/g następującej punktacji:
  – Złota Struna Płockich Konfrontacji Gitarowych – I miejsce (90 – 100 pkt),
  – Srebrna Struna Płockich Konfrontacji Gitarowych – II miejsce (75 – 89 pkt),
  – Brązowa Struna Płockich Konfrontacji Gitarowych – III miejsce (60 – 74 pkt),
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału punktów,
 • Jury może przyznać wyróżnienia specjalne dla uczestników konkursu,
 • spośród laureatów Jury wyłoni zdobywcę Grand Prix Płockich Konfrontacji Gitarowych – nagroda główna,
 • decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne,
 • Jury, powołane przez organizatora, oceniać będzie w oparciu o następujące kryteria:
  – umiejętności interpretacyjne,
  – muzykalność,
  – poziom warsztatu muzycznego,
  – energia sceniczna,
  – dobór repertuaru,
  – ogólny wyraz artystyczny,
 • zbiorcza punktacja konkursowa udostępniona zostanie wszystkim zainteresowanym po zakończeniu konkursu.

Nagrody:

 • wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy,
 • dla laureatów przewidziane są nagrody,

Terminy i miejsce ogłoszenia wyników:

Do pobrania:

Postanowienia końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień zawartych w Regulaminie Konkursu, ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 • Karta zgłoszenia jest integralną częścią regulaminu.
 • Zgłaszając się do konkursu, uczestnik/opiekun niepełnoletniego uczestnika akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji XII Płockich Konfrontacji Gitarowych 2020 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć zarejestrowanych podczas konkursu do celów promocyjnych, bez wypłacania honorariów autorskich.
 • Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego nierozstrzygnięcia, jeśli poziom zgłoszeń będzie dla niego niesatysfakcjonujący lub gdy zajdą znaczące okoliczności niezależne od Organizatora uniemożliwiające realizację konkursu.
Back to top button