Regulaminy

Konkurs fotograficzny „Ławeczka Mazowieckiego”

Społeczny Komitet Budowy Pomnika
Tadeusza Mazowieckiego

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Króla Maciusia Pierwszego

REGULAMIN
Miejskiego Konkursu Fotograficznego
„Ławeczka Mazowieckiego”

 1. Cele konkursu: przybliżenie postaci wielkiego płocczanina – Tadeusza Mazowieckiego, rozwijanie wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej młodzieży, poszukiwanie nowych rozwiązań fotograficznych, konfrontacja dokonań młodych fotografów, stworzenie możliwości prezentacji swoich prac.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących w wieku 10 – 19 lat.
 3. Technika prac jest dowolna. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 4. Uczestnicy przysyłają prace (czarno-białe lub kolorowe) w formie wydruku lub odbitki fotograficznej w wymiarach minimum 20 x 30 cm oraz na nośniku elektronicznym (plik w formacie TIF lub JPG w rozdzielczości min. 300 dpi). Prace muszą być identyfikowane przez podanie w nazwie pliku imienia i nazwiska autora (bez polskich znaków).
 5. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze zgodami i oświadczeniami. Karta zgłoszenia stanowi integralną część regulaminu.
 6. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów i mogą być dalej prezentowane.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane lub eksponowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć
  w publikacjach związanych z konkursem (katalogi, plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe i internetowe).
 9. Organizatorzy zwracają uwagę na konieczność starannego zabezpieczenia wysłanych odbitek/wydruków przed uszkodzeniem w czasie transportu (usztywnione opakowania).
 10. Terminarz konkursu:
  • nadsyłanie prac do 4 września 2020 r.
  • rozstrzygnięcie: 11 września 2020 r.
 11. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej MDK (www.mdk-plock.pl) oraz na profilu MDK na Facebooku.
 12. Prace należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury osobiście lub drogą pocztową na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock.
 13. Zgłoszenie prac do konkursu wiąże się z wyrażeniem zgody przez osobę pełnoletnią lub opiekuna osoby niepełnoletniej na wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz przetwarzanie danych osobowych, zwartych w karcie zgłoszenia, dla potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji konkursu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku jest dobrowolna, jednak jej nieudzielenie uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.
 14. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Wolne Miasto Płock

Klauzula informacyjna:

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku, ul. Tumska 9a, tel. 24 364 77 10, email sekretariat@mdk-plock.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjo.plock.pl.
 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Ławeczka Mazowieckiego” i jego promocji, zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dziecka dane osobowe przetwarzane są do celów promocyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego) w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) – w zakresie wykorzystania wizerunku dziecka.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku jest dobrowolna. Można ją wycofać w dowolnym momencie, co jednakże skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału w konkursie.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź
  w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Działanie fanpage’a organizatora konkursu jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie administratora portalu społecznościowego. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez administratora portalu społecznościowego. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację
  z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z korzystaniem z oficjalnego fanpage’a organizatora konkursu nie jest archiwizowana poza zakresem i na zasadach przewidzianych przez administratora portalu społecznościowego. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw czy opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.
 8. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji konkursu i jego promocji. W zakresie rozpowszechniania wizerunku dziecka dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Przy czym Państwa dane osobowe gromadzone przez administratora portalu społecznościowego, tj. np. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji podlega retencji na zasadach określonych regulaminem odpowiedniego dostawcy. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania jego interesu.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  z zastrzeżeniem działalności prowadzonej na zasadach przewidzianych w regulaminach administratora portalu społecznościowego.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
  z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach aktywności portali społecznościowych. Serwisy te mogą przekazywać Państwa dane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Jednocześnie wypada podkreślić, iż Facebook posiada certyfikat EU – US Privacy Shield.
 11. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do ich usunięcia; prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 12. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Back to top button