Regulaminy

Jej portret. Jego portret. Ich portret

Regulamin
VII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
Jej portret, Jego portret, Ich portret

 1. Tematem konkursu jest portret kobiety, mężczyzny (w każdym wieku).
 2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących w wieku od 8 do 20 lat.
 3. Technika prac jest dowolna. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu jedną pracę.
 4. Uczestnicy przesyłają prace (czarno-białe lub kolorowe) w formie wydruku lub odbitki fotograficznej o wymiarach minimum 20 x 30 cm oraz na nośniku elektronicznym (plik w formacie TIF lub JPG w rozdzielczości min. 300 dpi). Prace muszą być identyfikowalne poprzez podanie w nazwie pliku imienia i nazwiska autora (bez polskich znaków) Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Na odwrocie pracy w formie wydruku lub odbitki należy podać imię i nazwisko autora pracy. Karta zgłoszenia do konkursu jest dostępna W TYM MIEJSCU
 5. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane/eksponowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach.
 6. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów i mogą być dalej prezentowane.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem (katalogi, plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe) z zachowaniem praw autorskich.
 8. Organizatorzy zwracają uwagę na konieczność starannego zabezpieczenia wysłanych odbitek/wydruków przed uszkodzeniem w czasie transportu (usztywnione opakowania) i nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne zniszczenie lub zaginięcie. Prace uszkodzone/pogniecione nie będą mogły wziąć udziału w wystawie pokonkursowej.
 9. Terminarz konkursu: składanie prac do 16 marca 2020 roku (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego); rozstrzygnięcie konkursu: 30 marca 2020 roku.
 10. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK (www.mdk-plock.pl) oraz na Facebooku.
 11. Prace należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock.
 12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

Uwagi końcowe:

 • Karta zgłoszenia jest integralną częścią regulaminu.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 • Nauczyciele zgłaszający uczniów do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, placówka, telefon) i wizerunku zarejestrowanego w czasie rozstrzygnięcia konkursu do celów promocyjnych i organizacyjnych związanych z konkursem oraz działalnością kulturalno-edukacyjną MDK.
Back to top button