HECARegulaminy

HECA 2023 – regulamin


Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Płocka


Partnerem przedsięwzięcia jest
Samorząd Województwa Mazowieckiego

XXXIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych HECA 2023
15-17 czerwca
REGULAMIN

 1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku,  ul. Tumska 9 a, 09-400 Płock, tel. 24 364 77 15, e-mail: heca@mdk-plock.pl

Współorganizator: Agencja Reklamy MixDigital

 1. Cele:
 • prezentacja dorobku artystycznego teatrów dziecięcych i młodzieżowych,
 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości oraz zainteresowań i zdolności twórczych dzieci i młodzieży,
 • wymiana doświadczeń nauczycieli i instruktorów w zakresie edukacji teatralnej.
 1. W Festiwalu mogą wziąć udział dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne ze wszystkich typów szkół i placówek, prezentujące różne formy teatralne.
 2. Festiwal ma charakter konkursowy. Kwalifikacja do udziału odbywa się na podstawie nagrań spektakli.
 3. Każdy teatr prezentuje jeden spektakl. Preferowany czas trwania spektaklu maksymalnie 30 minut, minimalnie 20 minut.
  Czas montażu scenografii i przygotowania grupy na scenie oraz demontażu nie może łącznie przekraczać 15 min.
  Miejsce i czas prezentacji zakwalifikowanego spektaklu wskazuje Organizator.
 1. Zgłoszenia:

a. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 14 kwietnia 2023 r.

b. Zgłoszenie obejmuje:

 • nagrane przedstawienie w formacie AVI lub MP4 (jako link do nagranego spektaklu)
 • wypełnioną kartę zgłoszenia (skan lub fotografię)

c. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu następuje drogą elektroniczną na adres mailowy heca@mdk-plock.pl. W jednym mailu należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia oraz link do nagrania spektaklu (np. link wygenerowany w WeTransfer www.wetransfer.com lub link do nagrania konkursowego zamieszczonego na portalu YouTube).

d. Dopuszcza się możliwość przesłania zgłoszenia tradycyjną drogą pocztową na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku: do karty zgłoszenia należy wówczas dołączyć nagranie spektaklu na nośniku elektronicznym (format nagrania jak wyżej).

 1. Organizator powoła Radę Artystyczną, która na podstawie zgłoszonych nagrań spektakli, dokona kwalifikacji do udziału w Festiwalu.
 2. Organizator najpóźniej w dniu 5 maja 2023 r. powiadomi zespoły teatralne o decyzji Rady Artystycznej – drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu lub telefonicznie.
 3. Po zakwalifikowaniu do udziału, zespoły zobowiązane są przesłać jak najszybciej na adres mailowy heca@mdk-plock.pl:
 • zgody każdego pełnoletniego uczestnika zespołu teatralnego lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego na wykorzystanie wizerunku (w formie skanu lub fotografii). Wzór zgody w załączniku (tylko zespoły zakwalifikowane do udziału).
 • potwierdzenie swojego udziału w Festiwalu oraz rezerwację noclegów i wyżywienia.
 1. Wyżywienie i zakwaterowanie:

a. Koszt udziału w Festiwalu dla zespołów teatralnych korzystających z zakwaterowania i wyżywienia wynosi 355 zł od osoby (opłata dotyczy również opiekunów i kierowców). 

b. Na wpłaconą kwotę wystawiamy fakturę o treści „Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Heca”, zgodnie z danymi wpłacającego. Wpłaty należy dokonywać najpóźniej do 30 maja 2023 r. Nie będzie możliwości zwrotu wpłaconej opłaty. 
Wpłaty prosimy dokonywać przelewem z podaniem w treści przelewu danych placówki i NIP-u wpłacającego z dopiskiem „Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych HECA 2023” – na konto nr 43 1020 3974 0000 5802 0178 3935 Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock.

d. Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych.

e. Ewentualne odwołanie rezerwacji noclegów i wyżywienia powinno być zgłoszone najpóźniej do   22 maja 2023 r. 

 1. Zespół, który nie korzysta z wyżywienia i noclegów nie wnosi żadnej opłaty za udział w Festiwalu.
 2. W ramach Hecy planujemy:
 • prezentacje grup teatralnych
 • korowód uczestników Festiwalu ulicami Płocka (gorąco zachęcamy do przygotowania strojów i transparentów z nazwą teatru)
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży
 1. Zespoły zakwalifikowane do udziału zobowiązane są przyjechać z odpowiednią liczbą opiekunów, zapewniających opiekę uczestnikom w czasie trwania całego Festiwalu – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Harmonogram Festiwalu:
 • Przyjmowanie zgłoszeń: do 14 kwietnia 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników kwalifikacji spektakli przez Radę Artystyczną: 5 maja 2023 r.
 • 15-17 czerwca 2023 r. – XXXIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych HECA w Płocku
 1. Jury, powołane przez Organizatora, przyzna nagrody i wyróżnienia. Nagrodę główną stanowi statuetka – „Złota maska” wraz z nagrodą pieniężną lub rzeczową.
 2. W celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Festiwalu, Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) nieodpłatnego rejestrowania przez Organizatora, dowolną techniką i na dowolnych nośnikach danych, prezentowanych w czasie trwania Festiwalu spektakli konkursowych,

b) nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie wykorzystania nagrań spektakli zarejestrowanych w czasie trwania Festiwalu, w zakresie:

 • rozpowszechniania nagrań w formie ich publicznego prezentowania, nadawania i reemitowania w Internecie – na stronie internetowej Organizatora konkursu, na kanale Organizatora w serwisie YouTube, na profilu Organizatora na portalu Facebook oraz w mediach,
 • utrwalania i zwielokrotniania nagrania dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy w wersji elektronicznej na dowolnych nośnikach danych,
 • przechowywania i przekazywania nagrania konkursowego, w tym w szczególności wprowadzania nagrania do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłania jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu.
 1. Organizator zastrzega sobie również prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych promocyjnych materiałów informacyjnych o zespołach teatralnych w gazetce festiwalowej, na stronie internetowej i profilu Organizatora na Facebooku.
 2. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku zarejestrowanego w czasie trwania Festiwalu. Wizerunek zostanie wykorzystany w celu organizacji i promocji Festiwalu w gazetce festiwalowej, na stronie internetowej Organizatora oraz jego oficjalnym profilu na Facebooku i kanale Organizatora na portalu YouTube oraz w mediach.
 3. Podmioty zgłaszające zespoły teatralne do udziału w Festiwalu oświadczają, że wykorzystane w spektaklu konkursowym utwory nie podlegają opłatom z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, a jeśli podlegają takim opłatom – to podmioty zgłaszające zespoły do udziału w Festiwalu oświadczają, że opłaty te zostaną przez nich uregulowane.
 4. Karta zgłoszenia oraz wzory zgód na przetwarzanie wizerunku ustanowią integralną część regulaminu Festiwalu.
 5. Organizator przewiduje możliwość odwołania Festiwalu lub zmiany terminu z ważnych przyczyn.
 6. W przypadku nieodebrania nagrody rzeczowej w czasie uroczystego zakończenia Festiwalu, istnieje możliwość jej wysyłki na koszt odbiorcy.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Festiwalu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Hecy!

DO POBRANIA:

Back to top button