AktualnościHECARegulaminy

HECA 2022 online – regulamin Festiwalu

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Płocka

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku
XXXII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych  HECA  2022 ONLINE
czerwiec 2022

W tym roku, po raz kolejny, Festiwal Heca będzie odbywał się online. W czasie trwania Festiwalu spektakle konkursowe będziemy prezentować publiczności wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN:

 1. Cele:
 • prezentacja dorobku artystycznego teatrów dziecięcych i młodzieżowych,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych dzieci i młodzieży,
 • wymiana doświadczeń nauczycieli i instruktorów w zakresie edukacji teatralnej.
 1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku.
 2. W Festiwalu mogą wziąć udział dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne ze wszystkich typów szkół i placówek.
 3. W Festiwalu mogą uczestniczyć zespoły prezentujące różne formy teatralne.
 4. Każdy teatr prezentuje jeden spektakl o czasie trwania nieprzekraczającym 30 minut, przy minimalnym czasie 20 minut.
 5. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 maja 2022 rZgłoszenie obejmuje:
 • nagrane przedstawienie (lub link do nagranego spektaklu)
 • kartę zgłoszenia (skan lub fotografię)
 •  zgody każdego pełnoletniego uczestnika zespołu teatralnego lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego na wykorzystanie ich wizerunku ( w formie skanu lub fotografii)
 1. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu należy  dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres mailowy  heca@mdk-plock.pl.
W zgłoszeniu należy przesłać kartę zgłoszenia, zgody uczestników wraz z linkiem do nagrania spektaklu, np. wygenerowanym w WeTransfer (www.wetransfer.com) – w formacie AVI lub MP4 lub linkiem do nagrania konkursowego zamieszczonego na portalu YouTube.

b) lub tradycyjną drogą pocztową: do karty zgłoszenia oraz zgód uczestników należy wówczas dołączyć nagranie spektaklu na nośniku elektronicznym (format nagrania jak wyżej).

 1. Organizator powoła Radę Artystyczną, która dokona kwalifikacji zgłoszonych spektakli do II etapu Festiwalu.
 2. W dniu 3 czerwca 2022 r. Organizator zamieści informację o decyzji Rady Artystycznej na stronie internetowej www.mdk-plock.
 3. Harmonogram Festiwalu:

I etap:

 • Przyjmowanie zgłoszeń: do 20 maja 2022 r.
 • Kwalifikacja spektakli przez Radę Artystyczną Festiwalu do II etapu: do 2 czerwca 2022 r.
 • Ogłoszenie decyzji Rady Artystycznej na stronie internetowej www.mdk-plock – 3 czerwca 2022 r.

II etap:

 • Prezentacje zakwalifikowanych spektakli w  Internecie – od 4 czerwca 2022 r.
 • Ogłoszenie werdyktu jury na stronie internetowej Organizatora – 13 czerwca 2022 r.
 1. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Nagrodę główną stanowi statuetka – „Złota maska” wraz z nagrodą rzeczową.
 2. W celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Festiwalu, Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie wykorzystania nagrań spektakli nadesłanych na Festiwal w zakresie:
 • rozpowszechniania nagrań w formie ich publicznego prezentowania, nadawania i reemitowania w Internecie – na stronie internetowej Organizatora konkursu, na kanale Organizatora w serwisie YouTube, na profilu Organizatora na portalu Facebook,
 • utrwalania i zwielokrotniania nagrania dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy w wersji elektronicznej na dowolnych nośnikach danych,
 • przechowywania i przekazywania nagrania konkursowego, w tym w szczególności wprowadzania nagrania do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłania jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu.
 1. Organizator zastrzega sobie również prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych materiałów informacyjnych o zespołach teatralnych na stronie internetowej i profilu Organizatora na Facebooku.
 2. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku zawartego w nadesłanym nagraniu spektaklu. Wizerunek zostanie wykorzystany w celu organizacji promocji Festiwalu na stronie internetowej Organizatora oraz jego oficjalnym profilu na Facebooku i kanale Organizatora na portalu YouTube.
 3. Podmioty zgłaszające zespoły teatralne do udziału w Festiwalu oświadczają, że wykorzystane w spektaklu konkursowym utwory nie podlegają opłatom z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, a jeśli podlegają takim opłatom – to podmioty zgłaszające zespoły do udziału w Festiwalu oświadczają, że opłaty te zostaną przez nich uregulowane.
 4. Karta zgłoszenia oraz wzory zgód na przetwarzanie wizerunku ustanowią integralną część regulaminu Festiwalu.
 5. Organizator przewiduje możliwość odwołania Festiwalu z ważnych przyczyn.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Festiwalu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Hecy Online, z nadzieją, że w przyszłym roku spotkamy się w Płocku!

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Króla Maciusia Pierwszego
ul. Tumska 9a, 09-400 Płock
tel. 24 364 77 15
www.mdk-plock.pl, heca@mdk-plock.pl

DO POBRANIA:

Zobacz także
Close
Back to top button