Regulaminy

HECA 2021 – regulamin

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Płocka

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku
XXXI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych  HECA 
ONLINE

czerwiec 2021

W tym roku, w związku z pandemią, Festiwal Heca będzie odbywał się w zmienionej formie. W czasie trwania Festiwalu spektakle konkursowe będziemy prezentować publiczności wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN:

 1. Cele:
 • prezentacja dorobku artystycznego teatrów dziecięcych i młodzieżowych,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych dzieci i młodzieży,
 • wymiana doświadczeń nauczycieli i instruktorów w zakresie edukacji teatralnej.
 1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku.
 2. W Festiwalu mogą wziąć udział dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne ze wszystkich typów szkół i placówek.
 3. W Festiwalu mogą uczestniczyć zespoły prezentujące różne formy teatralne.
 4. Każdy teatr prezentuje jeden spektakl o czasie trwania nieprzekraczającym 30 minut, przy  minimalnym czasie 20 minut.
 5. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 maja 2021 rZgłoszenie obejmuje:
 • nagrane przedstawienie (lub link do nagranego spektaklu)
 • kartę zgłoszenia (skan lub fotografię)
 • zgody każdego pełnoletniego uczestnika zespołu teatralnego lub rodzica/opiekuna prawnego  uczestnika niepełnoletniego na wykorzystanie ich wizerunku ( w formie skanu lub fotografii)
 1. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu następuje drogą elektroniczną na adres mailowy heca@mdk-plock.pl
  W zgłoszeniu należy przesłać kartę zgłoszenia, zgody uczestników wraz z linkiem do nagrania spektaklu, np. wygenerowanym w WeTransfer (www.wetransfer.com) – w formacie DVD, Video-CD, AVI lub MP4 lub linkiem do nagrania konkursowego zamieszczonego na portalu YouTube.
  Dopuszcza się możliwość przesłania zgłoszenia tradycyjną drogą pocztową: do karty zgłoszenia oraz zgód uczestników należy wówczas dołączyć nagranie spektaklu na nośniku elektronicznym (format nagrania jak wyżej).
 1. Organizator powoła Radę Artystyczną, która dokona kwalifikacji zgłoszonych spektakli do II etapu Festiwalu.
 2. Organizator w dniu 24 maja 2021 r. powiadomi zespoły teatralne o decyzji Rady Artystycznej – drogą mailową lub telefonicznie.
 3. Po zakwalifikowaniu do II etapu, zespoły zostaną poinformowane o terminie prezentacji spektaklu na  żywo we własnej placówce/szkole – jury i publiczność będą oglądać przedstawienia transmitowane przez Internet. Czas prezentacji zakwalifikowanego spektaklu wskazuje Organizator.
 4. Harmonogram Festiwalu:

I etap:

 • Przyjmowanie zgłoszeń: do 10 maja 2021 r.
 • Kwalifikacja spektakli przez Radę Artystyczną Festiwalu do II etapu: do 24 maja 2021 r.

II etap:

 • Prezentacje zakwalifikowanych spektakli na żywo przez Internet (granych we własnych placówkach/szkołach) – czerwiec 2021 r.
 • Ogłoszenie werdyktu jury na stronie internetowej Organizatora – czerwiec 2021 r.
 1. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w kategorii dziecięcej i młodzieżowej. Nagrodę główną w obu kategoriach stanowi statuetka – „Złota maska” wraz z nagrodą pieniężną lub rzeczową.
 2. W celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Festiwalu, Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) nieodpłatnego publicznego transmitowania przez Internet granych na żywo spektakli konkursowych oraz do ich nieodpłatnego rejestrowania przez Organizatora dowolną techniką i na dowolnych nośnikach danych,

b) nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie wykorzystania nagrań spektakli nadesłanych na Festiwal oraz nagrań przedstawień dokonanych w czasie trwania Festiwalu, w zakresie:

 • rozpowszechniania nagrań w formie ich publicznego prezentowania, nadawania i reemitowania w Internecie – na stronie internetowej Organizatora konkursu, na kanale Organizatora w serwisie YouTube, na profilu Organizatora na portalu Facebook oraz w mediach,
 • utrwalania i zwielokrotniania nagrania dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy w wersji elektronicznej na dowolnych nośnikach danych,
 • przechowywania i przekazywania nagrania konkursowego, w tym w szczególności wprowadzania nagrania do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłania jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu.
 1. Organizator zastrzega sobie również prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych materiałów informacyjnych o zespołach teatralnych na stronie internetowej i profilu Organizatora na Facebooku.
 2. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku zawartego w nadesłanym nagraniu spektaklu oraz zarejestrowanego w czasie II etapu Festiwalu. Wizerunek zostanie wykorzystany w celu organizacji i promocji Festiwalu na stronie internetowej Organizatora oraz jego oficjalnym profilu na Facebooku i kanale Organizatora na portalu YouTube.
 3. Podmioty zgłaszające zespoły teatralne do udziału w Festiwalu oświadczają, że wykorzystane w spektaklu konkursowym utwory nie podlegają opłatom z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, a jeśli podlegają takim opłatom – to podmioty zgłaszające zespoły do udziału w Festiwalu oświadczają, że opłaty te zostaną przez nich uregulowane.
 4. Karta zgłoszenia oraz wzory zgód na przetwarzanie wizerunku ustanowią integralną część regulaminu Festiwalu.
 5. Organizator przewiduje możliwość odwołania Festiwalu z ważnych przyczyn.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Festiwalu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Hecy Online, z nadzieją, że w przyszłym roku spotkamy się w formie tradycyjnej!

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Króla Maciusia Pierwszego
ul. Tumska 9 a, 09-400 Płock
tel. 24 364 77 15
www.mdk-plock.pl, heca@mdk-plock.pl

Do pobrania:

Back to top button